Het voortzetten van de inspanningen om de rechten van gedetineerden en personen in hechtenis te eerbiedigen

 • Algemene doelstelling: Het eerbiediging van mensenrechten en de rechtsstaat ‘rule of law’ in de sectoren van het strafrecht en de rechtshandhaving in Tunesië versterken en promoten.
 • Specifieke doelstelling: De tenuitvoerlegging van de nieuwe hervorming van het wetboek van strafvordering in drie Tunesische deelstaten aanmoedigen. (Sousse, Tunis, Gafsa).
 • Activiteiten:
  • Opleiding over sensibiliseringstechnieken
  • Bewustwordingscampagne
  • Toegang tot een advocaat in de fase van de hechtenis
  • Opleidingscyclus ten voordele van de LTDH
  • Uitvoering van het monitorings- en toezichtsysteemprogramma
  • Het opstellen van observatieverslagen
  • Cyclus van workshops met de belangrijkste actoren
 • Partner: LTDH
 • Duur: 29 maanden (oktober 2019 > maart 2022)