Gezamenlijke verklaring : Bescherming van de rechten van gedetineerden tijdens de Covid-19 pandemie

DetentieDetentieNews

Gezamenlijke verklaring

Aan de regeringen van de Lidstaten van de Afrikaanse Unie en aan de internationale mensenrechtenorganisaties in Afrika

Op het moment dat Europa en de Verenigde Staten de epicentra geworden zijn van de Covid-19-pandemie – een virus dat eerst China getroffen heeft voor het zich over de rest van de wereld ging verspreiden – bereiden de Afrikaanse landen zich voor om het hoofd te bieden aan een substantiële stijging van het aantal gevallen.[1]. Een snelle toename van het aantal geregistreerde gevallen is nu onvermijdelijk en de regeringen hebben richtlijnen uitgevaardigd om de verspreiding van het virus onder controle te houden. Dat is natuurlijk een goede zaak. In alle landen die door het nieuwe Coronavirus worden geteisterd, zijn de meest kwetsbare bevolkingsgroepen ook het meest blootgesteld aan de ernstige gevolgen van het virus. Naast de 65-plussers die de leeftijdscategorie met het grootste risico vormen, zijn de sociaal en economisch kwetsbare personen bijzonder kwetsbaar voor de mogelijke tekortkomingen van de gezondheids- en sociale zekerheidsstelsels. Dit is met name het geval voor gedetineerden en voor migranten die in detentie of administratief vastgehouden worden. Volgens de wetenschappelijke gemeenschap vormen gevangenissen en migrantencentra inderdaad een verhoogd risico, niet alleen omdat het virus zich sneller verspreidt in een beperkte, vaak slecht geventileerde en ongezonde omgeving, maar ook omdat de reeds bestaande medische omstandigheden de gezondheid van de gedetineerden ondermijnen. In feite circuleren besmettelijke ziekten in grotere mate onder de gevangenisbevolking (S. Kinner & al., Lancet, 2020). Het valt te verwachten dat de mate van blootstelling aan de gezondheidscrisis zal variëren in functie van de grote verschillen tussen de gezondheidsstelsels en de medische en gevangenisinfrastructuur in de verschillende Afrikaanse landen. Toch wordt de kwestie van de gevangenissen in de Afrikaanse context momenteel te veel genegeerd, ondanks het feit dat gevangenissen plaatsen zijn met een hoog besmettingsrisico. Momenteel zijn in de meeste landen de enige initiatieven die worden genomen om de verspreiding van het virus in gevangenissen tegen te gaan vaak beperkt tot het verbieden van bezoek van familie en vrienden en het annuleren van gemeenschapsactiviteiten. Dergelijke maatregelen nopen tot verschillende opmerkingen: Hoewel de ondertekenaars van dit communiqué op zich de noodzaak niet betwisten van meer controle op de communicatie tussen gevangenen en hun familieleden om hen te beschermen, benadrukken zij dat de rechten van de gevangenen moeten worden gewaarborgd en roepen zij op om alternatieven te vinden: communicatie op afstand, achter glas of via de telefoon, waar dat mogelijk is. Maar bovenal zijn de ondertekenaars van oordeel dat deze maatregelen van ondergeschikt belang zijn aan de nood om de omvang van de gevangenispopulatie substantieel en onmiddellijk te verminderen. En dus vragen de ondertekenaars aan de Afrikaanse regeringen om onverwijld op te treden om de gevangenispopulatie te beschermen en structureel voor het geheel van de bevolking op te treden door de gevangenisdruk in de verschillende landen te verminderen. Zij bevelen daarom aan:   Naast de maatregelen om de gevangenisbevolking terug te dringen, roepen de ondertekenaars de autoriteiten op om: [1] Op 10 mei waren er 61181 gevallen op het Afrikaanse continent, waarvan meer dan 2200 sterfgevallen.   Signatories NGOs and national actors NGOs and international actors Download the document