Integriteit

Aangezien het maatschappelijk doel van onze organisatie eruit bestaat bij te dragen tot de opbouw van rechtvaardige samenlevingen waarbij het recht ten dienste staat van het voorkomen van conflicten en verzekeren van mensenrechten, zet ASF integriteit steeds centraal bij haar acties. ASF ziet erop toe dat iedereen die helpt bij het bewerkstelligen van dit mandaat zelf de waarden van de organisatie en de regels ter bescherming van deze waarden respecteert. Wij hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van gedrag dat een inbreuk kan vormen op onze ethische code, met inbegrip van seksueel, fysiek of moreel geweld, fraude en corruptie.

Wat moet u doen als u een overtreding of misbruik wilt melden?

Iedereen die op de hoogte is van een mogelijke of veronderstelde overtreding in een professionele context die begaan zou zijn door een interne of externe persoon verbonden aan ASF, wordt verzocht om dit zo snel mogelijk te melden aan ASF.

  • U kunt deze feiten melden aan een vertrouwenspersoon die u kent binnen ASF (een lid van het projectteam, het plaatselijke kantoor of het kantoor in Brussel). Deze vertrouwenspersoon moet deze melding opnemen in een intern klachtenbehandelingssysteem.
  • U kunt deze feiten melden door te klikken op de knop “een klacht indienen” hieronder. Alleen het Focal Point Integriteit en de Voorzitter van de Raad van Bestuur van ASF hebben toegang tot de informatie vermeld op het formulier en ze zullen de klachtenbehandelingsprocedure toepassen zoals in het hieronder beschreven standaardschema.

Als u twijfelt of het gepast is om bepaalde feiten of gedrag te melden, kunt u uw vragen sturen naar het volgende adres ethics@asf.be of door te klikken op de knop “een vraag stellen”.

Vervolgens zullen slechts een zeer klein aantal vertrouwenspersonen betrokken worden bij de klachtenafhandeling. Indien u dat wenst, dan kan uw anonimiteit gedurende de volledige procedure behouden blijven.

Alle klachten zullen uitvoerig behandeld worden en er zal systematisch teruggekoppeld worden naar diegene die de melding bezorgde.

We verbinden ons ertoe om na ontvangst van een melding binnen de 48 uur met u contact op te nemen.

OPGELET: loop nooit onnodige risico’s, ook niet om bewijsmateriaal of meer informatie te verkrijgen. ASF zal zelf instaan voor het onderzoek. Mocht u of iemand anders echter onmiddellijk gevaar lopen, dan neemt u onmiddellijk contact op met de bevoegde autoriteiten en brengt u zichzelf in veiligheid.