Onze missie

Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) is een internationale ngo gespecialiseerd in het bevorderen van toegang tot de rechtspraak en de verdediging van mensenrechten die in 1992 werd opgericht in Brussel. De organisatie strijdt tegen onrechtvaardigheid in onze samenlevingen en behartigt het principe van de rechtsstaat gebaseerd op mensenrechten.

Van Kinshasa tot Tunis, van Bangui tot Kampala, dragen onze teams bij aan:

 • het versterken van de empowerment van bevolkingsgroepen;
 • de capaciteitsopbouw van actoren die betrokken zijn bij de toegang tot justitie (magistraten, griffiers, advocaten, juridisch assistenten, maatschappelijk werkers, gemeenschapsleiders, enz.) om de rechtzoekenden beter te begeleiden;
 • het bevorderen van wetshervormingen om het respect voor de mensenrechten te verbeteren.

De laatste jaren profileert AdZG zich daarnaast steeds meer als een organisatie die zowel de roeping als het vermogen heeft om te mobiliseren, netwerken te creëren en samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen actoren die strijden voor de toegang tot justitie en de verdediging van de mensenrechten.

In het kader van deze ambitie om haar activiteiten te verbreden, heeft AdZG het platform Justice ExPEERience ontwikkeld, met als doel om de actoren die strijden voor mensenrechten en de toegang tot justitie over de hele wereld met elkaar in contact te brengen.

Onze visie

De wereld wordt geconfronteerd met een toename van autoritarisme en andere aanzienlijke dreigingen, die leiden tot een vermindering van de burgerlijke vrijheden en zelfs tot criminalisering van degenen die strijden voor deze vrijheden. Deze tendens is onlosmakelijk verbonden met het eveneens in belang toenemende concept van “corporate capture”, waarbij instellingen worden overvleugeld door particuliere belangen, met name die van economische spelers.

De twee tendensen versterken elkaar onderling en intensiveren dynamieken van onderdrukking en dominantie, zowel in het interne bestuur van ondernemingen als in de relaties die particuliere spelers onderhouden met de staat.

In het licht van deze vaststellingen is AdZG van mening dat het essentieel is om het belang van het principe van de rechtsstaat, gebaseerd op de mensenrechten, te doen gelden, door:

 • de oplossing van conflicten, de vermindering van ongelijkheden en de verwezenlijking van individuele rechten mogelijk te maken;
 • Individuen en samenlevingen aan te moedigen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot structurele onrechtvaardigheden en de oplossing daarvan;
 • de weg tot belangenbehartiging, dialoog en conflictoplossing toegankelijk te houden.
 • te blijven wijzen op de verantwoordingsplicht van politieke besluitvormers;

Strategisch kader

 • AdZG is een grassrootsorganisatie: ze werkt steeds samen met lokale partners en verdiept die samenwerkingsverbanden door partnerschappen op gemeenschapsniveau te ontwikkelen.
 • AdZG is een lerende organisatie: ze stelt de impact van haar initiatieven voortdurend in vraag om de prestaties ervan te verbeteren. Er wordt gebruikgemaakt van een opvolgings- en evaluatiebeleid binnen de organisatie en verschillende initiatieven stellen AdZG in staat om op dynamische en continue wijze de relevantie, doeltreffendheid en duurzaamheid van haar tussenkomsten te evalueren.
 • AdZG is een organisatie die uitgaat van belangenbehartiging: de ervaringen die worden opgedaan tijdens de activiteiten op het terrein (actie) en de lessen die daaruit worden getrokken (leerproces) moeten de deelnemende partijen en de institutionele actoren ten goede komen om het overheidsbeleid te beïnvloeden.

Onze activiteiten

Al onze activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met lokale actoren: ngo’s uit de civil society, advocaten, balies, lokale instellingen en autoriteiten, juridisch assistenten, gemeenschapsleiders, maatschappelijk werkers, internationale instellingen, enz.

Ze behoren tot een van de volgende drie domeinen:

 • Rechtsbijstandsverlening: oprichten van juridische adviescentra, opzetten van rechtsbijstandsprogramma’s, juridische bewustmaking en voorlichting voor de bevolking, opleidingen om op te treden als tussenpersoon in lokale gemeenschappen, enz.
 • Capaciteitsopbouw: permanente vorming voor advocaten; bewustmaking en voorlichting voor belanghebbenden bij justitie; institutionele steun aan balies voor professionalisering en implementering van rechtsbijstand; opleiding voor lokale organisaties met betrekking tot de wet, juridische procedures, en observeren in de rechtszaal; voorbereiding van rechtszaken en werken met slachtoffers; netwerkactiviteiten om lokale samenwerkingen te creëren, enz.
 • Belangenbehartiging: ontmoetingen met lokale of internationale instellingen en autoriteiten, indienen van nota’s en adviezen, publicaties, organisatie van rondetafelconferenties, enz.

U kunt de officiële statuten van AdZG hier raadplegen (PDF statuts officiels d’ASF)

Advocaten Zonder Grenzen heeft geen enkele band met de Franse vereniging “Avocats Sans Frontières” waarvan mr. Gilles-William Goldnadel voorzitter is. De publieke stellingnames van de heer Goldnadel vertegenwoordigen dus op geen enkele manier de standpunten van AdZG.