Avocats Sans Frontières

De jaarrekeningen van Advocaten Zonder Grenzen worden neergelegd bij de Belgische Nationale Bank (KBO nummer : 447404580). Ons laatst financieel verslag (2022) kan u ook hier downloaden (PDF in het Frans).

Op institutioneel niveau, ontvangt ASF belangrijke steun van verschillende overheden, van de Europese Commissie en van private stichtingen.

Op niet-institutioneel niveau, komen de belangrijkste financieringen van de Belgische Balies en van giften van de sympathisanten van ASF.  Giften worden gebruikt om een klein deel van onze activiteiten te financieren. Ze zijn  van vitaal belang, enerzijds, om snel te kunnen reageren en in te spelen op een dringende vraag voor een tussenkomst  en anderzijds, om het financiële evenwicht en de onafhankelijke werking van de organisatie te verzekeren.

Institutionele Geldschieters (2022)

Belgische Balies (2023)

Andere (2022)

Vaste partners in communicatie

ASF onderschrijft de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. U heeft recht op informatie. Dit houdt in dat leden en schenkers tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Truth technologies

AdZG wordt ondersteund door Truth Technologies.