(Frans) Persbericht – 11 jaar wachten, rechtsweigering en illegaliteit in Midden-Kongo: de provincie wacht nog steeds op compensatie van oliemaatschappijen voor milieuschade

(Frans) Persbericht – Destabilisatie, een strategie om de effectieve uitvoering van het ministerieel besluit over de oprichting, organisatie en werking van het Overlegcomité voor het Territorium Muanda te blokkeren

De impact van de activiteiten van Perenco op de maatschappij en het milieu

Perenco is al enkele weken brandend actueel. Twee onderzoeksmedia, Disclose en Investigation Europe, hebben onlangs vernietigende rapporten gepubliceerd over de activiteiten van het Franse bedrijf in de Democratische Republiek Congo[1]. Verder hebben de NGO’s Sherpa en Friends of the Earth juridische stappen ondernomen tegen het bedrijf omdat bij hun olie- en gaswinning in het buitenland niet wordt voldaan aan hun due diligence-verplichting[2].

Slecht aansturen van het beheer van natuurlijke rijkdommen, belangenconflicten, vervuiling als gevolg van hun activiteiten, geen inspraak van de betrokken gemeenschappen bij de besluitvorming over het beheer van hun land, enz. De beschuldigingen stapelen zich op. Advocaten Zonder Grenzen heeft op het terrein ook talrijke schendingen vastgesteld van de fundamentele rechten van gemeenschappen die het slachtoffer zijn van het slechte beheer van de natuurlijke hulpbronnen als gevolg van de activiteiten van het bedrijf, met name in de regio Muanda in de Democratische Republiek Congo.

Talrijke studies en rapporten (RENAD, CEPECO, CCFD-Terre Solidaire, en zelfs een rapport van de Congolese Senaat) brengen verwoestende praktijken aan het licht, zowel voor het milieu als voor de gezondheid van de plaatselijke gemeenschappen [3]. Bij de vastgestelde schendingen zien we inbreuken op het recht op een gezond milieu, het recht op gezondheid, het recht op werk en het recht op waardigheid.  

In de regio Muanda heeft het bedrijf een machtsverhouding opgebouwd die systematisch in het nadeel is van de plaatselijke gemeenschappen. Het bedrijf komt hun verplichtingen zoals bepaald in de Congolese wetgeving niet na en leeft de internationale beginselen op dit vlak niet na.

Het bedrijf maakt zich schuldig aan ernstig verzuim wanneer het gaat over overleg plegen met en een dialoog tot stand brengen met de bevolkingsgroepen die door hun activiteiten worden getroffen. Perenco weigert te reageren op brieven en verzoeken om vergaderingen.

Reeds verschillende keren, waaronder een rondetafelgesprek in Kinshasa in juli 2022 over het beheer van natuurlijke hulpbronnen, weigerde het bedrijf een dialoog aan te gaan met lokale, institutionele en maatschappelijke stakeholders.

Volgens de Congolese wetgeving is Perenco echter verplicht verschillende belanghebbenden, waaronder de betrokken gemeenschappen, te raadplegen.

In dit verband is ASF dan ook verheugd over de zaak die Sherpa en Friends of the Earth voor de Franse rechtbank hebben aangespannen. Hierbij wil men Perenco verantwoordelijk stellen voor de maatschappelijke en milieugerelateerde impact van hun activiteiten in het buitenland, overeenkomstig de nieuwe wetgeving inzake due diligence in Frankrijk.  

Bedrijven mogen niet langer straffeloos blijven en ASF wil nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is om de getroffen gemeenschappen centraal te stellen bij elk initiatief dat hen aanbelangt, zodat ze hun rechten kunnen opeisen en realiseren.

ASF wil alle belanghebbenden herinneren aan hun verplichtingen en verantwoordelijkheden, in het bijzonder om te zorgen voor een beheer dat gebaseerd is op fundamentele rechten.

In dit verband doet ASF de volgende aanbevelingen:

– Het ministerieel besluit tot regeling van de werking van het mechanisme voor het beheer van fondsen voor gemeenschapsontwikkeling (cecetem)[4] effectief maken;

– Het ministerieel besluit voor de uitvoering van de follow-up van de aanbevelingen van de tripartiete rondetafel (gemeenschappen, bedrijf en overheid) effectief maken[5] ;

– De mechanismen voor het verzamelen en behandelen van klachten versterken, onder meer door ze transparant en voor iedereen toegankelijk te maken;

– De technische diensten van de staat versterken om de transparantie in de volledige waardeketen van de olie- en gasindustrie te waarborgen en alle vormen van straffeloosheid voor economische stakeholders hard aan te pakken.  

Context over de betrokkenheid van ASF in dit dossier

De oliemultinational ligt al jaren onder vuur vanwege het ondoorzichtige en controversiële beheer van hun activiteiten in verschillende landen.

ASF heeft, samen met Sherpa en Friends of the Earth, tevergeefs getracht om van het bedrijf transparantie te bekomen over hun activiteiten in het buitenland[6].  

In 2018 had ASF de zaak voorgelegd aan het Franse nationale contactpunt (NCP) van de OESO om ervoor te zorgen dat het bedrijf hun transparantieverplichting met betrekking tot hun onderzoeks- en winningsactiviteiten van koolwaterstoffen nakomt. In maart 2021 besloten ASF en IWatch zich uiteindelijk terug te trekken uit de procedure, waarbij ze de structurele disfuncties van dit instrument benadrukten[7].

In januari 2022 publiceerde het Franse NCP hun definitieve verklaring waarin men stelde dat Perenco verschillende aanbevelingen van de OESO-richtsnoeren betreffende hun activiteiten in Tunesië, in de regio Kebili, niet naleefde.

Het NCP deed een reeks aanbevelingen naar het bedrijf toe:

 • Perenco moet voldoen aan de verplichting tot due diligence met betrekking tot hun onderzoeks- en winningsactiviteiten;
 • Perenco moet de maatschappelijke en milieugerelateerde risico’s die voortvloeien uit de activiteiten van hun operationele dochterondernemingen verder voorkomen en beperken;
 • Perenco moet passende corrigerende of herstelmaatregelen nemen in geval van negatieve gevolgen voor het milieu, de werknemers en de mensenrechten, onder meer door op transparante wijze informatie over hun activiteiten te delen[8].

[1] Perenco: onthullingen over de verwoestingen van de oliemaatschappij in de DRC, https://disclose.ngo/fr/article/perenco-revelations-sur-les-ravages-du-groupe-petrolier-en-rdc, 9.11.2022; Perenco-dossiers: de giftige geheimen van een oliegigant, https://www.investigate-europe.eu/fr/2022/perenco-files-petrole/, november 2022.

[2] https://www.asso-sherpa.org/prejudice-ecologique-rdc-perenco-assignee-en-justice.

[3] Renad, Alarmkreten van lokale gemeenschappen: de impact van Perenco Rep op de leefomgeving van de gemeenschappen in Muanda in de DRC, https://congominespdfstorage.blob.core.windows.net/congominespdfstorage/CRIS%20D%E2%80%99ALARME%20DES%20COMMUNAUTES%20LOCALES%20(2).pdf;

CEPECO, Verslag over de oliewinning in Muanda, Bas-Congo, https://vdocuments.mx/rapport-sur-lexploitation-petroliere-a-moanda-bas-congo.html?page=1;

CCFD, Olie in Muanda: gerechtigheid in de uitverkoop, https://ccfd-terresolidaire.org/wp-content/uploads/2014/07/petrole_muanda_201113.pdf ;

Onderzoekscommissie naar de vervuiling door de oliewinning in Muanda in de provincie Bas-Congo: https://www.amisdelaterre.org/wp-content/uploads/2022/08/201310-rapport-senat-rdc-commission-enquete-senatoriale-pollution-perenco.pdf.

[4] https://congomines.org/system/attachments/assets/000/000/792/original/Gouvernement-Sud-Kivu-D%C3%A9c-2013-Arr%C3%AAt%C3%A9-Fonds-d%C3%A9veloppement-communautaire.pdf?1440409786.

[5] https://pro.leganews.cd/ressources-naturelles/gaz-hydrocarbures/arrete-ministeriel-n008-dbn-cab-min-hyd-2022-du-02-juin-2022-modifiant-larrete-ministeriel-n-007-dbn-cab-min-hyd-2022-du-11-mai-2022-portant-creation-organisation-et-fonctionnement-du/

[6] https://asf.be/publication/press-release-ngos-call-out-to-perenco-end-the-opacity-to-put-a-stop-to-the-impunity-of-the-multinational/

[7] https://asf.be/publication/press-release-withdrawal-from-the-proceedings-before-the-french-ncp/

[8] https://www.tresor.economie.gouv.fr/Institutionnel/Niveau3/Pages/3c98c1c4-0d82-4fd2-9f7e-94b924152f2c/files/abb8db3e-2ff1-4986-b84c-ed4afeb2666c .


Support Programme for the Reform of the Justice System (phase 2)

 • Objective: To strengthen the rule of law and promote democracy in the DRC
 • Expected results:
  • R1: Access to law and quality justice is strengthened
  • R2: The fight against impunity and the protection of human rights are strengthened
  • R3: The fight against corruption is strengthened
 • Provinces of intervention: Kinshasa, Equateur, Ituri, Kasaï
 • Partners:
  • Kinshasa
   • Kinshasa/Matete Bar Association in the “detention” component
   • NGO “Promotion des Droits de l’Homme et de la Justice (PRODHOJ)” in the “detention” component
  • Ituri
   • Barreau de l’Ituri in the “detention” component
   • Programme d’Actions pour le Développement Intégré (PADI) in the “detention” component
   • Réseau d’Action pour le Développement et le Progrès Intégrés (RADPI) in the “international criminal justice” component
   • Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral (SOFEPADI) in the “community justice/MARC” component
  • Kasaï
   • Barreau du Kasaï in the “detention” component
   • Association des Femmes Juristes Congolaises (AFEJUCO) in the “detention” component
   • Forum des Femmes pour la Bonne Gouvernance et le Développement (FFBGD) in the “community justice/MARC” component
 • Funding: European Union
 • Duration: 3 years (1 February 2022 > 31 January 2025)

Promote the full and effective realisation of people’s rights in the Democratic Republic of Congo

 • Objective: To promote the full and effective realisation of people’s rights through empowerment and mechanisms for the prevention, management and sustainable resolution of conflicts in accordance with human rights
 • Expected results:
  • R1: People’s access to information, advice and legal support is strengthened
  • R2: Holistic conflict resolution mechanisms are available and strengthened
  • R3: Collaboration between local conflict resolution and judicial actors is strengthened to better secure rights
  • R4: An advocacy strategy for legal aid, particularly in its holistic aspect, is implemented
 • Provinces of intervention: Kinshasa, Ituri and Central Kongo
 • Partners:
  • Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral (SOFEPADI)
  • Diocesan Commission for Justice and Peace (CDJP)
 • Funding: Belgian development cooperation
 • Duration: 5 years (1 January 2022 > 31 December 2026)

Centraal plaatsen van de belangen van de plaatselijke bevolking bij het beheer van de natuurlijke rijkdommen: transparantie, verantwoordingsplicht en rechtsbescherming.

Dit artikel is overgenomen van het jaarverslag 2021 van Avocats Sans Frontières

ASF is sinds 2018 actief in de Democratische Republiek Congo (DRC) rond het beheer van natuurlijke rijkdommen.

Onze activiteiten focussen zich hierbij voornamelijk op 3 regio’s, in de provincies Ituri en Haut-Uele werken we rond de mijnbouwsector, en in de provincie Kongo central rond de sector van de koolwaterstofwinning.

De acties van ASF en onze partners in deze drie provincies zijn gebaseerd op de strijd tegen corruptie en mensenrechtenschendingen veroorzaakt door de activiteiten van de ontginningsindustrie. Deze actie krijgt voornamelijk vorm door middel van drie soorten activiteiten.

 (i) ASF en onze partners zetten bewustmakings- en informatiecampagnes op voor de naburige gemeenschappen over hun procedurele en materiële rechten, alsook over de milieu-uitdagingen als gevolg van de ontginning van natuurlijke rijkdommen.

(ii) De leden van de getroffen gemeenschappen worden aangemoedigd deel te nemen aan het beheer van de natuurlijke rijkdommen in hun gebied en hun vertegenwoordigers aan te spreken zodat de beginselen van transparantie en verantwoordingsplicht worden nageleefd.

(iii) ASF en onze partners versterken de bescherming van de rechten van naburige gemeenschappen door het voorkomen en oplossen van conflicten in verband met de ontginning van natuurlijke rijkdommen.

Recente ontwikkelingen in de wetgeving ondersteunen dit. In 2015 werd er een wet op de algemene regeling voor koolwaterstoffen aangenomen. Dit verplicht oliemaatschappijen om rekening te houden met de rechten en het welzijn van plaatselijke gemeenschappen en een duurzaam milieubeheer in acht te nemen. In 2018 werd een wet aangenomen om de rechten van plaatselijke gemeenschappen die door de mijnbouwsector worden getroffen, te versterken. Ze beoogt regelgevingsmechanismen in te voeren om de negatieve gevolgen van mijnbouwprojecten voor de mensenrechten te verminderen en ervoor te zorgen dat de plaatselijke bevolking kan genieten van de economische voordelen van de mijnbouw door de financiering van verschillende ontwikkelingsprojecten voor de plaatselijke gemeenschap.

Er bestaat in de DRC dus een stevige wettelijke basis voor een beter transparant beheer van de natuurlijke rijkdommen dat de mensenrechten en het milieu eerbiedigt, maar deze wetten hebben nog niet de verwachte resultaten opgeleverd.

Daarom doet ASF ook aan pleitbezorging bij plaatselijke en nationale beleidsmakers. In 2021 werden verschillende pleitbezorgingsacties uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de compensatie voor de milieuschade die het gevolg is van de ontginningsactiviteiten, daadwerkelijk aan de plaatselijke gemeenschappen wordt betaald.

Centraal plaatsen van de belangen van de plaatselijke bevolking bij het beheer van de natuurlijke rijkdommen: transparantie, verantwoordingsplicht en rechtsbescherming

Dit artikel is overgenomen van het jaarverslag 2021 van Avocats Sans Frontières.

ASF is sinds 2018 actief in de Democratische Republiek Congo (DRC) rond het beheer van natuurlijke rijkdommen.

Onze activiteiten focussen zich hierbij voornamelijk op 3 regio’s, in de provincies Ituri en Haut-Uele werken we rond de mijnbouwsector, en in de provincie Kongo central rond de sector van de koolwaterstofwinning.

De acties van ASF en onze partners in deze drie provincies zijn gebaseerd op de strijd tegen corruptie en mensenrechtenschendingen veroorzaakt door de activiteiten van de ontginningsindustrie. Deze actie krijgt voornamelijk vorm door middel van drie soorten activiteiten.

 (i) ASF en onze partners zetten bewustmakings- en informatiecampagnes op voor de naburige gemeenschappen over hun procedurele en materiële rechten, alsook over de milieu-uitdagingen als gevolg van de ontginning van natuurlijke rijkdommen.

(ii) De leden van de getroffen gemeenschappen worden aangemoedigd deel te nemen aan het beheer van de natuurlijke rijkdommen in hun gebied en hun vertegenwoordigers aan te spreken zodat de beginselen van transparantie en verantwoordingsplicht worden nageleefd.

(iii) ASF en onze partners versterken de bescherming van de rechten van naburige gemeenschappen door het voorkomen en oplossen van conflicten in verband met de ontginning van natuurlijke rijkdommen.

Recente ontwikkelingen in de wetgeving ondersteunen dit. In 2015 werd er een wet op de algemene regeling voor koolwaterstoffen aangenomen. Dit verplicht oliemaatschappijen om rekening te houden met de rechten en het welzijn van plaatselijke gemeenschappen en een duurzaam milieubeheer in acht te nemen. In 2018 werd een wet aangenomen om de rechten van plaatselijke gemeenschappen die door de mijnbouwsector worden getroffen, te versterken. Ze beoogt regelgevingsmechanismen in te voeren om de negatieve gevolgen van mijnbouwprojecten voor de mensenrechten te verminderen en ervoor te zorgen dat de plaatselijke bevolking kan genieten van de economische voordelen van de mijnbouw door de financiering van verschillende ontwikkelingsprojecten voor de plaatselijke gemeenschap.

Er bestaat in de DRC dus een stevige wettelijke basis voor een beter transparant beheer van de natuurlijke rijkdommen dat de mensenrechten en het milieu eerbiedigt, maar deze wetten hebben nog niet de verwachte resultaten opgeleverd.

Daarom doet ASF ook aan pleitbezorging bij plaatselijke en nationale beleidsmakers. In 2021 werden verschillende pleitbezorgingsacties uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de compensatie voor de milieuschade die het gevolg is van de ontginningsactiviteiten, daadwerkelijk aan de plaatselijke gemeenschappen wordt betaald.

(Frans) Persbericht – Een jaar na de gedwongen sloop van hun huizen wachten de slachtoffers van het dorp Mege nog steeds op antwoorden op hun eisen

Protéger les droits et libertés des porte-voix des populations congolaises

 • Objectif : Contribuer à la protection et à la réalisation effective des droits humains et des libertés publiques en RDC.
 • Objectif spécifique : Soutenir les Défenseurs des Droits Humains (DDH) et tous les citoyens engagés à leurs côtés en faveur de la promotion et de la défense des droits humains afin de renforcer leur espace d’action et de participation aux débats publics.
 • Résultats attendus :
  • R1 : Les organisations de défense des droits humains, leurs membres et les autres acteurs de la société civile bénéficient d’une protection légale leur permettant d’exercer leur rôle de promotion et de protection des droits humains au profit de leurs communautés.
  • R2 : Les droits des détenus en situation de détention préventive sont promus et revendiqués.
 • Provinces d’intervention :
  • R1: territoire national;
  • R2: Haut-Katanga, Kasaï-Oriental, Kinshasa.
 • Partenaires : Barreaux du Haut-Katanga, Kasaï-Oriental et Kinshasa/Matete.
 • Financement : Ambassade du Royaume des Pays-Bas en RDC
 • Durée : 3 ans (Juillet 2021 > Juillet 2024)

Jaarverslag 2021