Uitbouwen van de regionale benadering: regionale hubs

Dit artikel komt uit het jaarverslag 2022 van AdZG.

Om een actie uit te werken in de lijn van haar mandaat en aansluitend bij de specifieke behoeften van de context, steunt ASF op degelijke analyses van de problemen en uitdagingen in de landen waar ze actief is. Verankering in de plaatselijke realiteit is essentieel om over een gecontextualiseerde expertise te beschikken, strategische partnerschappen op lokaal niveau te ontwikkelen en relevante en kwalitatieve acties voor de lokale bevolking op te zetten.

Anderzijds stoppen de problemen die we aanpakken niet aan de grenzen en hebben ze vaak een transnationale dimensie.

Om aan deze vereisten te voldoen, ontwikkelt ASF nu al enkele jaren een regionale aanpak via haar regionale hubs in de Euro-mediterrane regio en in Oost-Afrika met kantoren in respectievelijk Tunis en Kampala.

Deze regionale hubs garanderen de nodige nabijheid voor de begunstigden van de acties en de lokale partners om de aanwezigheid van ASF in de regio te versterken. Ze bevorderen de ontwikkeling van de acties door voort te bouwen op bestaande expertise en netwerken.

De oprichting van deze hubs maakt ook deel uit van het decentralisatieproces van de organisatie. Een van hun functies is het versterken van de strategische dialoog tussen de verschillende kantoren en ervoor te zorgen dat het perspectief, de ervaringen en de expertise die op lokaal niveau worden ontwikkeld, worden verwerkt in de globale aanpak van ASF.

De beslissing om prioriteit te geven aan de oprichting van deze twee regionale hubs werd ingegeven door zowel interne als externe factoren:

 • De keuze om onze aanwezigheid te versterken in regio’s waar we onze meerwaarde, ons vermogen om de juiste stakeholders te mobiliseren en onze contacten met nationale en internationale stakeholders hebben aangetoond.
 • De aanwezigheid van een ASF-kantoor met aanzienlijke ervaring in de regionale context
 • De identificatie van transnationale kwesties

Belangrijkste functies van de hubs

 • Strategische ontwikkeling en begeleiding

De hubs zorgen voor ondersteuning en begeleiding van bestaande opdrachten, evenals voor de uitvoering van acties die in andere landen in de regio of op regionaal niveau worden ontwikkeld.

 • Expertise en kennis

De hubs produceren relevante en gecontextualiseerde expertise op basis van in het veld verzamelde gegevens en gekoppeld aan de belangenhartigingsstrategieën van de organisatie.     

 • Internationale belangenbehartiging en netwerkbegeleiding

De hub verleent ondersteuning aan de netwerken, waardoor ze een beroep kunnen doen op passende bijstand bij de ontwikkeling, opvolging en evaluatie van beïnvloedingsstrategieën. Terwijl nationale kwesties de bevoegdheid van de plaatselijke kantoren blijven, is de hub meer specifiek geïnteresseerd in het ondersteunen van netwerken op internationaal niveau om de ontwikkeling van overheidsbeleid te beïnvloeden.

 • Capaciteitsopbouw

Dit behelst capaciteitsopbouw voor landenteams in de regio op gebieden die functioneel zijn voor de ontwikkeling van interventiestrategieën en gebaseerd zijn op een zachte “peer reinforcement”-aanpak.

Deze versterkingsstrategie van de regionale dynamiek heeft haar nut bewezen in het eerste jaar van de oprichting van de regionale hubs:

 • Er lopen reeds regionale projecten in Oost-Afrika en de Euro-mediterrane regio.
 • Dit heeft maatregelen op regionaal niveau mogelijk gemaakt, zoals het Afrikaanse Hof voor de rechten van de mens en de volkeren in Arusha.
 • Zo kunnen we acties ontwikkelen in landen waar we geen permanent team hebben, zoals Tanzania of Kenia.
 • Rationalisering en bundeling van mensen en middelen door de oprichting van regionale functies, die acties in verschillende landen omvatten.

Pro bono advocaten dragen bij tot duurzame ontwikkeling

Bali, Indonesië, 6 september – ASF (Advocaten Zonder Grenzen) roept op tot een versterking van pro bono praktijken, omdat deze een positieve en duurzame verandering binnen de maatschappij en rechtssystemen kunnen teweegbrengen. Die boodschap werd afgelopen week tijdens de 5e Pro Bono Conference in Bali overgebracht en zal tijdens andere internationale evenementen nog verder worden verspreid. Pro bono advocaten stellen hun kennis en diensten op vrijwillige basis en geheel kosteloos ter beschikking. Die praktijk is van essentieel belang om justitie toegankelijk te maken voor iedereen die zich deze diensten niet kan veroorloven of die het aan de middelen ontbreekt om zijn rechten te laten gelden. Daarom moet het pro bono werk meer bevorderd en versterkt worden. Het werk van pro bono advocaten heeft immers niet alleen een impact op het leven van de rechtzoekenden zelf, maar zal allicht ook het niveau van de maatschappij ten goede komen. “Advocaten hebben een positieve invloed op maatschappelijke veranderingen, omdat ze niet alleen tot een progressieve rechtsspraak aanzetten, maar ook inspelen op het gedrag van de maatschappij”, legt Bruno Langhendries, ASF Access to Justice Expert, uit.
Image Bruno  Bruno Langhendries, ASF Access to Justice Expert, tijdens de 5e Aziatische pro bono conferentie ©ASF
De rechtsbijstandsprogramma’s van ASF hebben uitgewezen dat verandering niet voortvloeit uit traditionele rechtsbijstands- of pro bono diensten. Die spitsen zich al te vaak toe op juridische en gerechtelijke instellingen die vaak stug, overbelast of gewoonweg inefficiënt zijn. “Verandering is maar mogelijk indien er een verschuiving plaatsvindt in de manier waarop rechtsbijstand wordt ingezet om gemeenschappen en achtergestelde mensen mondig te maken en in staat te stellen voor hun rechten op te komen”, aldus de expert van ASF. Deze ideeën en ervaringen van ASF werden gedeeld tijdens de 5e Pro Bono Conference die van 29 augustus tot 1 september 2016 in Bali plaatsvond. Tijdens dit evenement kwamen 113 sprekers met deelnemers uit meer dan 25 landen samen om ideeën en kennis uit te wisselen over manieren om de pro bono praktijken en rechtsbijstand in Azië en de rest van de wereld te verbeteren. Onder de deelnemers bevonden zich advocaten, rechters, juridische docenten, studenten, ondernemingen, regeringsambtenaren, vertegenwoordigers van internationale ngo’s en leden van lokale maatschappelijke organisaties. Het evenement was meer dan een conferentie; het is een beweging die pro-Deopartnerschappen en -initiatieven in heel Azië ondersteunt, stimuleert en ontwikkelt. ASF maakt deel uit van het programmacomité van de conferentie. “Dit jaar lag het thema van de conferentie volledig in lijn met de missie van ASF, aangezien maatschappelijke verandering wordt beschouwd als de maatstaf om onze inzet te beoordelen. Het betekent dat deze beweging bijdraagt tot een betere rechtstoegang voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Wij zijn Bridges Across Borders South East Asia (BABSEA-CLE) dan ook dankbaar voor de energie die ze al van bij het begin aan de beweging geeft”, besluit dhr. Langhendries. De bijdrage van ASF aan de 5e Pro Bono Conference in Bali maakt deel uit van een reeks internationale bijeenkomsten en evenementen die gericht zijn op rechtstoegang en duurzame ontwikkeling. De volgende afspraak is een internationale conferentie rond Lawyering for Change die op 31 november en 1 december 2016 door ASF in Brussel wordt georganiseerd. Voor meer informatie over dit evenement klikt u hier.
Foto: Een advocaat van ASF geeft juridische steun aan een landbouwster, Oost-Congo ©ASF

Rechtstoegang en duurzame ontwikkeling: de ontbrekende schakel?

Brussel, 16 juni 2016 – De rechtsstaat bevorderen en de rechtstoegang waarborgen voor iedereen maken deel uit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Justitie en een doeltreffende rechtsstaat zijn essentieel om te zorgen voor vrede en duurzame ontwikkeling in landen die een conflict hebben doorgemaakt. Maar hoe kunnen we dit bewijzen? Dat is de vraag die ASF stelde in het kader van de Europese Ontwikkelingsdagen.   Miljoenen mensen in de wereld hebben geen rechtstoegang om hun grondrechten te laten gelden. Toch zijn alle spelers in de internationale ontwikkelingshulp het erover eens dat de ontwikkeling van de rechtsstaat en rechtstoegang essentieel zijn om ongelijkheid tegen te gaan en duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Daarom is het bevorderen van de rechtsstaat op nationaal en internationaal niveau en zorgen voor rechtstoegang voor iedereen (doelstelling 16, doel 16.3) innovatief, omdat daarmee de reikwijdte van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 wordt verruimd. “Op dit moment is de uitdaging aan te tonen dat rechtstoegang de levensomstandigheden van de bevolking duurzaam verbetert”, zegt Julien Moriceau onderzoekscoördinator voor ASF. “Voor vrouwen en gemarginaliseerde groepen is de rechtstoegang vaak zeer beperkt. Maar zijn de internationale ontwikkelingshulpprogramma’s die zich richten op die groepen echt doeltreffend? Hoe kunnen we een vertrouwensrelatie opbouwen tussen de bevolking en instellingen die vaak betrokken partij zijn geweest bij de conflicten?”, vraagt de coördinator zich af. Als antwoord op deze uitdagingen kan men lokale diensten oprichten voor rechtshulp, zo dicht mogelijk bij gemarginaliseerde groepen bijvoorbeeld op het platteland of in de randstad, alternatieve methodes ontwikkelen om conflicten op te lossen en zorgen voor juridische empowering voor rechtszoekenden. “We moeten rechtstoegang breder zien dan de rechtsinstellingen en mensen doeltreffende middelen aanreiken om hun grondrechten te laten gelden”, besluit Julien Moriceau. Deze boodschap werd vorige week in Brussel verspreid tijdens een bewogen vergadering in het kader van de Europe Ontwikkelingsdagen (European Development Days, EDD) in samenwerking met het Bingham Centre for the Rule of Law. De Europese Ontwikkelingsdagen worden georganiseerd door de Europese Unie en zijn het grootste Europese forum voor internationale samenwerking en ontwikkeling.
Foto: S. Havyarimana (ASF), Dr. I. Chaara (Oxford Universiteit), Dr. J. Beqiraj (The Bingham Centre for the Rule of Law) en J. Moriceau (ASF).
 

AdZG valt in de prijzen op de ING Solidarity Award

Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) heeft onlangs de “Solidarity Award” van de bank ING in ontvangst mogen nemen. Het AdZG-project om vluchtelingen en asielzoekers in Burundi te ondersteunen was één van de 15 geselecteerde projecten uit een totaal van 650.

Met deze eerste editie van de wedstrijd wil ING België de winnaars van de wedstrijd ondersteunen door ze een financiële boost te geven en hun zichtbaarheid te vergroten. “Helaas blijven heel wat waardevolle projecten niet of onvoldoende zichtbaar. Met deze Award wil ING België haar steun aan het verenigingsleven bevestigen” legt Joke Van Hoye, Head of Corporate Social Responsibility bij ING België, uit tijdens de prijsuitreiking op 10 februari.

“Door deze prijs worden zowel de impact als de duurzaamheid van onze acties erkend”, verheugd Francesca Boniotti, Algemeen Directrice bij Advocaten Zonder Grenzen, zich. Séverine Degée, Communicatieverantwoordelijke, vult aan: “Het bedrag van 2.500 euro dat men ons heeft geschonken is natuurlijk bescheiden, maar het stelt ons wel in staat om bijvoorbeeld een honderdtal asielzoekers te begeleiden met de juridische procedure die ze moeten doorlopen voor de nationale rechtbanken om recht te krijgen op bescherming. Een belangrijk ‘extraatje’ bovenop het bedrag dat ons door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen is verleend”.

BUR_Piddar2013_Tim Op De BeeckDoor zijn geografische ligging ontvangt Burundi al decennialang mensen die internationale bescherming nodig hebben. Dit zijn vaak kwetsbare mensen die slecht geïnformeerd zijn over de te volgen procedures voor een asielaanvraag en die regelmatig slachtoffer worden van seksueel geweld en schendingen van hun rechten. Dankzij het AdZG-project, dat in 2013 gelanceerd is, zullen meer dan 7.000 vluchtelingen en asielzoekers geïnformeerd worden over hun rechten en plichten en over de asielprocedure. Gratis diensten voor opvang, oriëntatie en juridische bijstand zullen worden aangeboden. Vluchtelingen en asielzoekers zullen worden bijgestaan voor het gerecht. Ten slotte zullen er specifieke vormingen worden georganiseerd voor de autoriteiten, politiekorpsen, de civiele samenleving en de media.

Deze prijs vertegenwoordigd bovendien een nieuwe stap in de samenwerking tussen AdZG en ING, die is begonnen in 2012 ter gelegenheid van get 20-jarige bestaan van de organisatie. Tot volgend jaar voor een volgende editie!

Hoofdfoto : De juryleden van de ING Solidarity Award. Van links naar rechts: Philippe Masset (ING), David Leyssens (Kauri), Sabine Denys (Business & Society, voorzitster van de jury), Lieve Blancquaert (fotograaf), Pascale Van Durme (Vzw Socialware Philantropie/Filantropie), Rik Vandenberghe (ING) en Véronique Van Cang (ING).

« Music For Life », muziek voor meer gerechtigheid

Brussel, 10 januari 2014 – De Leuvense rechtenstudenten en de Orde van Vlaamse Balies hebben in het kader van de radio campagne ‘Music For Life’ fondsenwervingsactiviteiten gehouden. Op deze manier willen ze de projecten van Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) een duwtje in de rug geven.

Afgelopen december vond Music For Life, de jaarlijkse solidariteitsactie van de Vlaamse publieke radiozender Studio Brussel, plaats in Boom (zie foto), een gemeente nabij Antwerpen. Met de slagzin ‘De warmste week van het jaar’ werd er een volledige week in open lucht radio gemaakt voor meer dan 700 goede doelen. Daarnaast kon men ook een actie organiseren voor een zelfgekozen goed doel. En dit is precies wat het de Leuvense rechtenstudenten en de Orde van Vlaamse Balies hebben gedaan ten voordele van AdZG.

Op 9 en 10 december werd er op de rechtenfaculteit van Leuven een cake- en koffieverkoop georganiseerd door de Leuvense rechtenstudenten. “De meeste mensen waren enthousiast om een koffie of een cakeje te kopen, zelfs de prof die op dat moment les gaf”, aldus Gauthier Moureau, verantwoordelijke voor de actie. “Bovendien waren veel studenten nog niet op de hoogte van wat AdZG deed. Na wat meer uitleg bleken heel wat studenten echt geïnteresseerd te zijn in de activiteiten van AdZG”. Maar toch blijft Gauthier er nuchter bij: “Het ingezamelde geld is slechts een druppel op een hete plaat voor een organisatie zoals AdZG, die zich inzet voor een goede rechtstoegang in landen waar dat alles behalve vanzelfsprekend is. Maar toch weerhoudt dat ons niet om ons elke keer opnieuw voor de volle 100 procent in te zetten voor AdZG”.

Ook de Orde van Vlaamse Balies stak de handen uit de mouwen om AdZG te steunen. Een hele week lang konden medewerkers van de Balie een bijdrage leveren door iets te doneren in de Music For Life collectebus. “Bovendien wilden sommige medewerkers zelf ook iets doen. Een collega had in het weekend zelf koekjes gebakken en wilde die ook graag verkopen voor Music For Life”, vertelt Babette De Grom, stafmedewerker communicatie bij de OVB. Daarnaast werden er op de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies ook balpennen verkocht.

Bovendien konden luisteraars van Studio Brussel tijdens de campagne van ‘Music For Life’ een plaat aanvragen ten voordele van AdZG, waarbij er voor elk liedje een gift geschonken werd.

In totaal brachten de verschillende acties een kleine 900 euro op.

“We zijn iedereen enorm dankbaar voor hun inzet. De Orde van Vlaamse Balies en de rechtenstudenten van Leuven tonen aan dat iedereen in actie kan komen voor een organisatie zoals AdZG”, zegt Gilles Van Moortel, AdZG verantwoordelijke voor fondsenwerving.

Hoofdfoto: Music For Life slotshow in Boom © AdZG/ T. van ‘t Hof

Rechtstoegang op de post-2015 agenda

Brussel/New-York, 19 december 2013 – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) heeft, samen met andere mensenrechtenorganisaties, opgeroepen om de post-2015 ontwikkelingsagenda te voorzien van een kader aangaande de mensenrechten.  Dit is noodzakelijk om zowel duurzaamheid als rechtvaardigheid te verzekeren. Voor AdZG is het vooral belangrijk dat de rol van de rechtstoegang als een mensenrecht dat alle andere rechten garandeert benadrukt wordt.

AdZG is één van de meer dan 300 niet-gouvernementele en maatschappelijke organisaties die de “Human Rights for All Post-2015” verklaring hebben ondertekend. Deze verklaring werd vorige week voorgesteld op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tijdens de Open Werkgroep over Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in New-York.

De Milleniumdoelstellingen, ontwikkeld in 2000 door de internationale gemeenschap, bevatten een aantal concrete doelen, zoals het wegwerken van extreme armoede en het versterken van de positie van vrouwen, die in 2015 zouden moeten gerealiseerd zijn. “Nu deze deadline snel dichterbij komt is het duidelijk dat deze doelstellingen niet gehaald zullen worden. Dit komt voornamelijk door het gebrek aan aandacht voor het bereiken van de meest kwetsbaren en gemarginaliseerden in de samenleving”, stelt algemeen directrice van AdZG Francesca Boniotti.

Mensen die in armoede leven hebben minder toegang tot het recht dan anderen. Deze mensen lopen onder andere een groter risico om, in afwachting van hun proces, illegaal opgesloten te worden zonder toegang tot een advocaat, voldoende voedsel, water of sanitaire voorzieningen. Dit kan ertoe leidden dat familieleden hun job verliezen of niet meer in staat zijn hun kinderen naar school te sturen.

Zonder rechtstoegang kunnen mensen bijvoorbeeld moeilijker hun recht op vrije meningsuiting gebruiken om te protesteren tegen corrupte regimes die publieke middelen verduisteren, waardoor mensen niet in staat zijn beroep te doen op andere basisrechten, zoals het recht op gezondheid en onderwijs.

“Ontwikkeling kan enkel mogelijk zijn als mensen een grotere controle hebben over hun eigen leven en beslissingen kunnen nemen waardoor ze in staat zijn hun rechten te realiseren en hun situatie volgens hun eigen prioriteiten te verbeteren”, vindt Francesca Boniotti. “Rechtstoegang is noodzakelijk opdat mensen in staat zijn hun rechten te verdedigen en te beschermen en ze een actieve rol kunnen spelen in hun gemeenschap”.

Voor AdZG is het essentieel dat het post-2015 raamwerk het belang van rechtstoegang voor het garanderen van alle andere rechten en doelstellingen erkend. Alleen dan kan men zeker zijn dat de ontwikkelingsagenda mensen in staat stelt zich volledig te ontplooien binnen een structuur die democratie, de rechtsstaat en duurzame vrede promoot.

Lees de verklaring “Human Rights for All Post-2015

Lees het AdZG artikel “Rechtstoegang kan helpen om armoede te verminderen” (mei 2013)

Bekijk het AdZG filmpje “Making justice accessible improves people’s lives

Hoofdfoto: © ASF/I. Van Gisbergen

Waarom is gerechtigheid grenzeloos?

Brussel, 15 november 2013 – Wie kan deze vraag beter beantwoorden dan Federica, Bahia of Gilles? Deze missiehoofden en projectcoördinator van Advocaten Zonder Grenzen (AdZG), werkzaam in Tunesië, het oosten van de DR Congo en Tanzania, waren de voorbije tien dagen uitzonderlijk op de zetel in Brussel voor een reeks intensieve trainingssessies en vergaderingen. Samen met hun andere collega’s actief op het terrein, deelden ze hun visie op wat aan de kern ligt van AdZG’s mandaat: de verdediging van de mensenrechten.

“Gerechtigheid is grenzeloos omdat rechtspraak, waar ook ter wereld, de meeste kwetsbare groepen moet bereiken,” stellen Katia Urteaga Villanueva en Federica Riccardi, missiehoofden in respectievelijk Burundi en Tunesië.

Semaine CM2
Gerechtigheid moet de meest kwetsbare groepen bereiken, zoals vrouwen in Nepal © AdZG/S.Stanton

“Het is onrecht dat grenzeloos is,” vult Hélène Trachez, missiehoofd in DR Congo, aan. “Het volstaat om te kijken naar de internationale misdaden die begaan worden in het oosten van het land: verkrachting, plundering, moord, … De strijd tegen deze misdaden moet ook internationaal zijn, ze mag niet stoppen aan de landsgrenzen. Internationale justitie is per definitie de verantwoordelijk van alle Staten samen en niet van één enkele Staat.”

“De kwestie van grenzen heeft ook betrekking op de advocaten en andere mensenrechtenverdedigers die bedreigd worden in de uitvoering van hun beroep. Ze hebben nood aan bescherming, waardoor ze soms tijdelijk ondergebracht moeten worden in het buitenland,” vertelt Gilles Durdu, coördinator van het project rond mensenrechtenverdedigers in vijf Centraal- en Oost-Afrikaanse landen.

Bahia Zrikem, AdZG-vertegenwoordigster in de Congolese hoofdstad, meent dat “grenzen niet enkel geografisch zijn. Gerechtigheid moet ook andere grenzen overstijgen, zowel politiek, sociaal, economisch, cultureel, religieus als identitair. Iedereen ter wereld heeft recht op een gelijkwaardige rechtstoegang.” Céline Lemmel, missiehoofd in Oeganda (a.i.) bevestigt: “Wie we ook zijn en waar we ons ook bevinden, we hebben allemaal dezelfde rechten en we hebben allen recht op dezelfde rechtstoegang, zonder daarbij het slachtoffer te worden van discriminatie. Het is via het rechtssysteem dat we de uitoefening van onze fundamentele rechten garanderen.”

“Dit laatste punt is essentieel opdat mensen hun eigen keuzes kunnen maken en hun leven kunnen leiden zoals ze zelf willen,” besluit Miriam Chinnappa, regionaal vertegenwoordigster in Azië. “Eén van de manieren om dit te bereiken is door rechtstoegang te verzekeren. Dit versterkt de mogelijkheden van de bevolking om machtsverhoudingen, discriminatie en uitsluiting aan te kaarten. Bijgevolg kunnen mensen hun toegang tot concrete assets, zoals een woning of een stuk grond, veilig stellen en kunnen ze armoede bestrijden en mogelijkheden creëren om hun levenssituatie te verbeteren.”

Foto bovenaan: De missiehoofden van AdZG zakten af naar Brussel voor een reeks intensieve vormingen © AdZG

Sparen voor meer gerechtigheid

Brussel, 17 oktober 2013 – Bouwen aan gerechtigheid is bouwen aan duurzaamheid. Daarom richt Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) zich ook tot spaarders bij banken die investeren in duurzame ontwikkeling, zoals Triodos Bank. Bijgevolg was AdZG, op uitnodiging van deze bank, onlangs aanwezig op de jaarlijkse Triodos dag, die dit jaar plaatsvond in Brussel. Dit evenement bood aan AdZG de gelegenheid om haar boodschap van duurzame gerechtigheid te delen met spaarders en klanten.

triodos day 2
Zich inschrijven voor de AdZG-nieuwsbrief is een eerste stap © AdZG

Triodos Bank is de enige bank in België die zich volledig toelegt op duurzaam bankieren. Tijdens de Triodos dag op 13 oktober konden Triodos spaarders informatiestanden bezoeken van verschillende ondernemers en organisaties, waaronder AdZG.

Net zoals voor AdZG, zijn gelijke rechten, een betere levenskwaliteit en menselijke waardigheid voor Triodos Bank van groot belang. “Wij zijn dan ook zeer dankbaar voor de gelegenheid om ons voor te stellen aan de Triodos spaarders, want bouwen aan gerechtigheid is bouwen aan duurzaamheid,” vertelt Gilles Van Moortel, communicatie verantwoordelijke van AdZG. “In post-conflict- of overgangssituaties bijvoorbeeld, zoals Nepal en Tunesië, is transitionele justitie een cruciale stap richting duurzame vrede. AdZG bouwt in dergelijke landen dan ook ter plekke mee aan een rechtvaardig en efficiënt rechtssysteem.”

De aanwezige bezoekers toonden zich geïnteresseerd in de AdZG-stand. “Mensenrechten en gerechtigheid spreken mij erg aan. AdZG is dé ngo die gespecialiseerd is in dit domein,” getuigt een jongedame uit Luik. Een andere bezoekster meent dat AdZG meer zichtbaarheid verdient bij het grote publiek: “Dergelijke zichtbaarheid is belangrijk om jullie acties te ondersteunen, zeker voor zij die nood hebben aan jullie hulp en een betere rechtstoegang.”

“Alhoewel AdZG voornamelijk gesteund wordt door institutionele donoren zoals de Europese Unie, rekent onze organisatie ook op individuele giften. Daarom danken we reeds alle spaarders die bereid zijn te ‘investeren’ in de strijd voor mensenrechten en rechtstoegang. Of het nu één euro is of honderd, elke gift telt,” zegt Gilles Van Moortel.

AdZG hoopt alvast volgend jaar opnieuw van de partij te zijn op de Triodos dag.

Foto bovenaan: Het AdZG-team klaar om de spaarders te overtuigen van het belang van duurzame gerechtigheid en rechtstoegang © AdZG