Twee jaar strijd tegen het onwettig gebruik van de voorlopige hechtenis in de DR Congo

Kinshasa, 8 april 2016 – Advocaten Zonder Grenzen werkt nu, met de steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, twee jaar actief samen met de balies van West-Congo tegen het onterechte en zelfs onwettige gebruik van de voorlopige hechtenis in dat land. Drie cruciale aspecten van dat project zijn de in voorarrest geplaatste mensen helpen te begrijpen wat er gaande is en het heft in eigen handen te nemen, rechtsbijstand door advocaten met een specifieke opleiding, en het aan het licht brengen van de verschrikkelijke omstandigheden waarin deze mensen worden vastgehouden en van de oorzaken van het overmatige gebruik van de voorlopige hechtenis.

Het voorarrest is bedoeld om iemand in hechtenis te nemen in afwachting van een vonnis. Het moet gezien worden als een uitzonderlijke, door de wet streng gereglementeerde maatregel, aangezien iemand die onder deze voorwaarden wordt vastgehouden nog steeds onschuldig geacht wordt.

Net als in veel andere landen gaat het er in de DRC echter anders aan toe. De overgrote meerderheid van de gevangenispopulatie (75 à 82% volgens de beschikbare cijfers) bestaat uit mensen die wachten op een vonnis en die vaak onwettig worden vastgehouden. De nationale wetten en internationale normen die bepalen onder welke voorwaarden iemand kan worden aangehouden en vastgehouden, worden immers niet nageleefd.

In het kader van het project Na Bosembo Tokokani hebben 90 Congolese advocaten tot nu toe 1.500 mensen  geïnformeerd over hun rechten, zo’n 1.500 gedetineerden gesproken tijdens rechtsbijstandspermanenties en meer dan 2.000 keer beroep aangetekend bij de bevoegde rechters om de wettigheid van de hechtenis te doen natrekken. Wanneer de voorhechtenis onwettig of niet gerechtvaardigd bleek, vroegen de advocaten om de invrijheidstelling van hun cliënten.

De activiteiten werden gecoördineerd door de balies van Kinshasa-Matete, Kinshasa-Gombe, Matadi en Mbandaka, en er werd rechtsbijstand verleend aan de bijzonder kwetsbare categorie van mensen in voorlopige hechtenis in afwachting van een vonnis. Op die manier heeft men ook de ernstig verstoorde werking van de hechtenismechanismen in de DRC blootgelegd en geanalyseerd en getracht die bij te sturen. In dat kader zijn twee studies uitgevoerd in de provincie Neder-Congo. Daarbij werd het overheidspersoneel gevraagd naar hun ervaringen met de voorlopige hechtenis, maar vonden ook talrijke ontmoetingen plaats met gedetineerden in de gevangenis van Matadi. Dit onderzoek toonde aan dat de door de wet bepaalde maatregel van voorlopige hechtenis vaak wordt misbruikt vanwege bepaalde financiële belangen.

Over de bevindingen die zijn verzameld tijdens de informatieacties, het verstrekken van juridisch advies en de rechtsbijstand aan gedetineerden maar ook tijdens het onderzoek en de ontmoetingen met het overheidspersoneel worden in Kinshasa op 8 en 9 april drie belangrijke evenementen georganiseerd: een rondetafelgesprek met personen bevoegd voor de penitentiaire, gerechtelijke en administratieve aspecten van de voorlopige hechtenis, een colloquium over de gerechtelijke praktijken en de alternatieven voor voorlopige hechtenis dat openstaat voor alle geïnteresseerden, en een tentoonstelling met foto’s van Rosalie Colfs die de getuigenissen van mensen over hun ervaringen in voorlopige hechtenis illustreren.

* Download de studie Pour quoi détenir? Réalités de la détention des personnes en RD Congo (PDF in het Frans)
* Download de studie Expériences de la détention dans la prison centrale de Matadi (PDF in het Frans)

Coverfoto © Rosalie Colfs voor ASF

Rechtstoegang in Tsjaad: het maatschappelijk middenveld in beweging

N’Djamena, 3 december 2015 – Ondanks de hervormingen van justitie van de voorbije jaren ondervinden de inwoners van Tsjaad nog steeds heel wat moeilijkheden om toegang te krijgen tot justitie. Daarom zetten organisaties uit het maatschappelijk middenveld zich in om juridische hulp en bijstand te verlenen. Advocaten Zonder Grenzen (ASF) ondersteunt drie van deze organisaties bij hun inspanningen om de mensenrechten te beschermen.

De bevolking van Tsjaad kent haar rechten niet goed. Vooral op het platteland is dit het geval. Het gewoonterecht blijft oppermachtig. Er zijn erg weinig advocaten: 174 voor 11 miljoen inwoners. De meeste advocaten zijn bovendien gevestigd in de hoofdstad, N’Djamena, waardoor de meeste mensen geen beroep op hen kunnen doen om hun rechten te laten gelden.

Daarom is het maatschappelijk middenveld enkele jaren geleden in actie geschoten. “Overheidsdiensten bestaan hier zo goed als niet, dus doen wij hun werk: we maken burgers bewust van hun rechten, we geven gratis juridisch advies, we bieden bijstand bij rechtbanken en bemiddelingsdiensten,” legt Marthe Dorkagoum uit. Zij is lid van het dagelijks bestuur en is PR-verantwoordelijke voor de Association des Femmes Juristes du Tchad (AFJT), één van de drie partners van het ASF-project “Verbeteren van de rechtstoegang voor personen in kwetsbare situaties in Tsjaad”.

De noden zijn enorm. “Onze juristen en juridische assistenten ontfermen zich over de mensen die in de steek gelaten worden, vooral vrouwen die hun rechten niet kennen wat een erfenis betreft of die te maken hebben met ernstig huiselijk geweld”, vertelt Oyal Ngarassal, voorzitter van een tweede partner, het Public Interest Law Center (PILC). “Op een bepaald moment hebben deze mensen er genoeg van, willen ze niet meer afzien, en dan nemen ze de stap en komen ze ons opzoeken om hun rechten te verdedigen.”

In het kader van dit project zorgt ASF voor technische ondersteuning van de organisaties, met name door het organiseren van vormingsateliers waar ideeën uitgewisseld kunnen worden. Onlangs hebben de drie organisaties deelgenomen aan een vorming rond communicatietechnieken. “Hoe leggen we mannen uit dat we hun vrouwen niet tegen hen willen opzetten, maar dat we hen wel de grondrechten willen doen respecteren? Communicatie is voor ons cruciaal”, zegt Oyal Ngarassal. Marthe Dorkagoum bevestigt:  “De bevolking, maar ook de lokale autoriteiten moeten ons beter leren kennen.”

Ali Mbodou, vice-voorzitter van de Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad (APLFT), waardeert de workshops: “Voor ons is het een meerwaarde. Zo kunnen we onze ervaringen delen.”

Naast technische ondersteuning geeft ASF ook financiële steun zodat de organisaties juridisch advies en rechtsbijstand kunnen voorzien voor de bevolking – en dan in het bijzonder voor vrouwen, kinderen en gevangenen.

De activiteiten van de AFJT, de APLFT en het PILC vullen elkaar aan en de drie organisaties ook in verschillende regio’s. De organisaties tellen samen meer dan 500 juristen en juridische assistenten. In het kader van het ASF-project werden al 30.000 mensen bewust gemaakt van hun rechten. 2000 mensen hebben juridisch advies gekregen, en 200 mensen genoten juridische bijstand.

Het ASF-project “Verbeteren van de rechtstoegang voor personen in kwetsbare situaties in Tsjaad” duurt nog tot mei 2016 en wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Foto’s: Drie organisaties uit Tsjaad zetten zich in om juridische hulp te bieden aan de bevolking. Coverfoto – Vlnr.: Oyal Ngarassal van Public Interest Law Center, Ali Mbodou van de Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad en Marthe Dorkagoum van de Association des Femmes Juristes du Tchad. N’Djamena, november 2015 © ASF/G. Van Moortel

Welke rechtspraak in de Centraal-Afrikaanse Republiek?

Bangui, 27/08/2015 – ASF (Advocaten Zonder Grenzen) is onlangs begonnen met ondersteuningsactiviteiten om de rechtstoegang in de Centraal-Afrikaanse Republiek te verbeteren. Door de opeenvolgende politiek-militaire crisissen moeten de gerechtelijke instellingen in het land opnieuw worden opgebouwd. Samen met de aktoren van het gerecht, de balie en het maatschappelijk middenveld heeft ASF acties uitgewerkt om bij te dragen aan een betere rechtstoegang voor de meest kwetsbare personen.

In 2012 en 2013 maakte de Centraal-Afrikaanse Republiek (4,6 miljoen inwoners) een ongeziene humanitaire crisis door. Daarbij lieten duizenden mensen het leven en werden volledige bevolkingsgroepen gedwongen om te vluchten. Sinds zijn onafhankelijkheid in 1960 wordt het land voortdurend geteisterd werd door politiek-militaire crisissen. Het kent momenteel een heel relatief rustige periode.

De gerechtelijke noden zijn zeer groot in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De Balie telt er zo’n 120 advocaten. Ze bevinden zich allemaal in de hoofdstad Bangui en werken elke dag in moeilijke omstandigheden. De organisaties van het maatschappelijk middenveld blijven zeer zwak.

“De Centraal-Afrikaanse rechtspraak is zowel zwak, langzaam als duur. Ze werkt op twee snelheden: enerzijds voor de rijken en anderzijds voor de armen”, vertelt de Inspecteur-generaal van Justitie, Arsène Sende.

Slechts 0,15% van de begroting gaat naar justitie, waardoor er dus een enorm gebrek aan middelen is voor deze sector. En dat heeft heel wat gevolgen: algemene straffeloosheid, corruptie… De rechtspraak speelt niet meer haar beschermende rol, kan de rechten van elke burger niet meer waarborgen en wordt door de bevolking gewantrouwd.

Deze analyse werd besproken naar aanleiding van de eerste workshop bij de officiële start van de activiteiten van ASF in de Centraal-Afrikaanse Republiek, die in juli plaatsvond in Bangui. Alle partners, vertegenwoordigers van de gerechtelijke instellingen (Ministeries van Justitie en Planning, Algemene Inspectie van Justitie, Magistratuur, Balie) en internationale donoren waren er aanwezig.

Het Kabinet van de minister van Justitie is tevreden met de komst van ASF nu “het Grondwettelijke Overgangshandvest voorgang voor rechtstoegang voor iedereen mogelijk maakt”. Volgens zijn Directeur kan de Centraal-Afrikaanse rechtspraak “voordeel halen uit de knowhow van ASF inzake recht (of rechtstoegang) in de landen van de regio van de Grote Meren”.

Een uitdaging van formaat want de rechtsstaat moet worden opgebouwd. “De organisatie en de werking van de rechtspraak kan de ontwikkeling van een land bevorderen of afremmen. De Centraal-Afrikanen moeten nu kiezen wat ze willen”, zegt de Inspecteur-generaal van Justitie, dhr. Sende.

“Ons project wordt ontwikkeld rond reële noden en verwachtingen inzake rechtstoegang, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen”, verduidelijkt Boubacar Diabira, Missiehoofd van ASF in Bangui.

Het team van ASF zal rond de volgende activiteiten werken: verspreiding van het recht naar de bevolking en de juridische actoren, ondersteuning aan de organisaties van het maatschappelijk middenveld om de juridische hulpverlening nieuw leven in te blazen en hulp aan de coördinatie van de rechtshulpactoren, ondersteuning aan de mobiele zittingen voor de inschrijving van geboortes en capaciteitsopbouw van de advocaten en organisaties van het maatschappelijk middenveld.

Het project loopt 24 maanden en wordt voornamelijk gefinancierd door de Europese Unie (budget van 352.000 euro).

Coverfoto:   ©ASF

De partnerschappen van ASF: het sluitstuk van duurzame verandering

Brussel/Bujumbura, 1 july 2015 – Midden in een ernstige politieke crisis bouwen Advocaten Zonder Grenzen (ASF) en zijn partners voort aan rechtstoegang voor alle Burundezen. Zo ondertekenden ASF en de balie bij het hof van beroep van Bujumbura onlangs een overeenkomst om hun partnerschap tot in 2021 te verlengen en te formaliseren. De ondertekening van die overeenkomst weerspiegelt het complementaire karakter van de relaties die ASF in de landen waar het actief is met zijn partners aanknoopt.

Sinds de president van de republiek enkele weken geleden aankondigde zich kandidaat te zullen stellen bij de komende presidentsverkiezingen (gepland op 15 juli), maakt Burundi een diepe politieke crisis door. Die uitzonderlijke omstandigheden betekenen echter niet dat de noden van de bevolking op het vlak van rechtstoegang zijn afgenomen, wel integendeel.

ASF en de balie bij het hof van beroep van Bujumbura ondertekenden dan ook onlangs een overeenkomst over een bevoorrecht partnerschap om de rechtstoegang voor alle Burundezen te verbeteren.

Ons partnerschap is gebaseerd op onafhankelijkheid ten opzichte van regeringen en politieke groeperingen en op wederzijds respect voor uiteenlopende culturen, waarden, geloofsovertuigingen en levensopvattingen“, aldus Céline Lemmel, missiehoofd van ASF in Burundi.

De overeenkomst giet meer dan tien jaar samenwerking bij het leveren van diensten om de rechtstoegang te verbeteren in een formeel kader. “Het is veel meer dan een principeovereenkomst. Concreet hebben ASF en de balie samen gratis diensten voor juridisch advies en rechtsbijstand opgezet voor de kwetsbaarste Burundezen“, verduidelijkt het missiehoofd. In 2014 en 2015 hielpen ze meer dan 7.700 mensen om hun rechten te doen gelden.

Voor meester Salvator Kiyuku, stafhouder van de balie bij het hof van beroep in Bujumbura, is dit partnerschap in de eerste plaats een kwestie van geloofwaardigheid: “ASF beschikt over veel internationale knowhow op het vlak van opleiding rond rechtsbijstand. Het is een betrouwbare partner, die ons veel tijd doet winnen door zijn kennis met ons te delen.”

Hoewel de sfeer in de aanloop naar de verkiezingen in Bujumbura en enkele provincies van het land bijzonder gespannen is, blijven beide partners ervoor ijveren dat de rechten van alle rechtszoekenden worden nageleefd.

Net als elders werkt ASF in Burundi op gelijke voet samen met zijn partners – balies, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, openbare instellingen – om concrete doelstellingen te verwezenlijken.

Wij beschouwen dit partnerschap als een blijk van vertrouwen en gelijkwaardigheid. ASF vult in zeker zin onze competenties aan, zodat wij onze opdracht kunnen vervullen in het belang van de rechtszoekenden,” bevestigt meester Kiyuku.

Voor de periode 2014 – 2015 heeft ASF in twaalf landen waar het actief is, partnerschappen met 30 lokale organisaties. Al die akkoorden zijn gebaseerd op het principe van wisselwerking tussen ASF en zijn partners en helpen duurzame verandering te bewerkstelligen voor een toegankelijk, doeltreffend en efficiënt rechtssysteem.

Foto: ASF en de balie bij het hof van beroep van Bujumbura : een duurzaam partnerschap © ASF 2015

Zonder wettelijk bestaan, geen rechten voor de Congolese burgers

Lubero, DR Congo, 15 mei 2015 – De registratie bij de burgerlijke stand van geboorten, maar ook van huwelijken, is een absolute voorwaarde om burgerrechten te genieten. Die boodschap hebben Advocaten Zonder Grenzen en haar partners met ruim 6.000 inwoners op het grondgebied van Lubero, in Noord-Kivu gedeeld.

De fundamentele rechten van de Congolese burgers worden regelmatig zwaar met de voeten getreden. “Kinderen zijn heel kwetsbaar”, verklaart Jules Rhuhunemungu, programma coördinator bij ASF. “Velen worden niet binnen de wettelijk bepaalde termijn (90 dagen na de geboorte) bij het bureau van de burgerlijke stand geregistreerd. Officieel bestaan ze dus niet en hebben ze geen recht op een nationaliteit, basisgezondheidsdiensten, onderwijs, de nalatenschap van hun ouders enz.” Vrouwen van wie het huwelijk niet is ingeschreven, kunnen dan weer niet van hun echtgenoot erven.

Om die kwesties onder de aandacht te brengen van de bevolking hebben ASF en haar partners* onlangs een bewustmakingscampagne georganiseerd in Noord-Kivu, op het grondgebied van Lubero. Ruim 6.000 mensen, grotendeels vrouwen, kregen niet alleen informatie over hun rechten, maar ook 400 gratis juridische consultaties bij advocaten van de balie van Goma. Voor 57 kinderen jonger dan 3 maanden werd aldus een geboorteattest afgeleverd. De campagne werd afgesloten met een hoorzitting van het vredegerecht in Lubero waarbij heel wat families een verzoekschrift indienden om de situatie van 50 kinderen na de termijn van 90 dagen alsnog in orde te brengen – we spreken van een vonnis geldend als geboorteakte. “Zo kon de bevolking kennisnemen van de te volgen procedure wanneer kinderen, en zelfs adolescenten en jonge volwassenen, niet binnen de wettelijke termijn zijn geregistreerd”, zegt Jules Rhuhunemungu tevreden.

“Het is de eerste keer dat ik advocaten gratis consultaties zie geven”, zegt een van de aanwezige huismoeders blij. “Ik vond de inhoud van de bewustmaking zeer bijzonder. Daarin werd de bevolking immers gezegd dat ze de geboorteattesten van hun kinderen zullen ontvangen zonder ook maar iets te moeten betalen”, vult haar buur aan. Er is grote vraag om die actie nog eens te herhalen. Zo kunnen bewoners de hulp van een advocaat inschakelen en kennisnemen van hun rechten. Later in mei staat er een sessie op het programma op het grondgebied van Masisi.

Niet alleen de inwoners waren tevreden: het bureau van de burgerlijke stand in Lubero is na de campagne opnieuw opengegaan. Een blanco register van de burgerlijke stand dat de Afdeling Binnenlandse Zaken in 2014 naar Lubero had verzonden, werd voor het eerst gebruikt. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakte er geen gebruik van terwijl er dagelijks kinderen worden geboren.

* De partners van ASF in deze bewustmakingscampagne rond de registratie van geboorten en huwelijken bij het bureau van de burgerlijke stand zijn: de Provinciale Afdeling Binnenlandse Zaken van Noord-Kivu, de balie van Goma en de Congolese organisatie SODPAD.
In het kader van het Uhaki Safi-programma (“eerlijke justitie” in Swahili), georganiseerd met de steun van de Europese Unie en Belgische en Zweedse bijdragen.
Foto’s © Team Rechtstoegang van het ASF-kantoor in Goma

Tsjaad: het maatschappelijk middenveld zet zich in voor een betere toegang tot justitie

N’Djamena (Tsjaad), 12 november 2014 – De bevolking van Tsjaad ondervindt nog steeds heel wat moeilijkheden om toegang te krijgen tot justitie. Daarom zetten organisaties uit het maatschappelijk middenveld zich in: ze maken de burgers bewust van hun rechten, bieden hun gratis juridisch advies, bijstand voor de rechtbanken en bemiddelingsdiensten. Advocaten Zonder Grenzen (ASF) ondersteunt drie van deze organisaties bij hun inspanningen om de mensenrechten te beschermen.

Ondanks de rechterlijke en wetgevende hervormingen van de voorbije jaren blijft het voor heel wat inwoners van Tsjaad moeilijk om toegang te krijgen tot justitie, vooral voor vrouwen, kinderen, personen in hechtenis en plattelandsbewoners. Het gewoonterecht blijft oppermachtig en het land kampt met een tekort aan advocaten. Tsjaad telt immers slechts een honderdtal advocaten voor een bevolking van meer dan 12 miljoen inwoners. De meeste advocaten werken in de hoofdstad.

Gelukkig kan de bevolking rekenen op de steun van organisaties uit het maatschappelijk middenveld die zich inzetten voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten. Ze bieden juridisch advies en rechtsbijstand, gaande van informatie tot bijstand voor de rechtbanken“, vertelt Ben Kabagambe, coördinator van het ASF-programma in Tsjaad. Sinds enkele maanden verleent ASF technische en financiële steun aan drie van deze organisaties: de Association des Femmes Juristes du Tchad (AFJT), de Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad (APLFT) en het Public Interest Law Center (PILC).

Dankzij die steun zal de dienstverlening aan de bevolking kunnen worden verbeterd en zullen de organisaties uit het maatschappelijk middenveld hun projecten beter kunnen uitwerken, uitvoeren en evalueren, en hun activiteiten kunnen coördineren. Meester Delphine Djiraibé, hoofdadvocate van het PILC: “Deze samenwerking zal ons helpen om twee acties uit te voeren die ons nauw aan het hart liggen: de oprichting van een vertrouwenscentrum en de opstelling van een studie over de manier waarop de burgers ertoe gebracht kunnen worden mee te werken aan het ondernemen van gerechtelijke stappen.”

La clinique juridique de Moissala (Sud du Tchad) © ASF
De wetswinkel van Moissala (Zuid-Tsjaad)

De geplande acties zullen bijdragen tot de hervorming van justitie en de bevordering van een goed bestuur en de rechtsstaat in Tsjaad. En ik stel met genoegen vast dat dit project een heel groot deel van het grondgebied van Tsjaad zal omvatten“, bevestigt Pierre Houpikian, adviseur en hoofd van de politieke sectie van de delegatie van de Europese Unie in Tsjaad, tijdens de startceremonie van het project in N’Djamena vorige maand.

Bij die gelegenheid werden ASF en zijn partners begroet door Mahamat Abderaman, adjunct-secretaris-generaal van de minister van justitie: “Deze gemeenschappelijke lanceringsworkshop bewijst dat jullie willen samenwerken voor een betere uitwisseling van jullie kennis, jullie successen en jullie moeilijkheden.”

Volgens Richad Allatan, coördinator van het project voor de APLFT, zal dit project het mogelijk maken “het vertrouwen van de bevolking in justitie te herstellen en de samenwerking tussen de autoriteiten en de gerechtelijke actoren te versterken“.

Het ASF-project “De toegang tot justitie van mensen in kwetsbare situaties in Tsjaad verbeteren” duurt twee jaar en wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Coverfoto: De Association des Femmes Juristes du Tchad is een van de drie organisaties die gesteund worden door ASF. Tweede van rechts: Ben Kabagambe, coördinator van het ASF-programma in Tsjaad © ASF

Nepalese vrouwen strijden voor hun rechten

Nepal, 23 april 2014 – Als een man in Nepal zijn vrouw en gezin verlaat, komt de vrouw meestal in een hopeloze situatie terecht. Alle rechten die in de wet zijn vastgelegd worden structureel aan vrouwen ontzegd, met name eigendomsrechten, erfrechten en alimentatierechten. Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) speelt in samenwerking met lokale balies een cruciale rol om vrouwen bewust te maken van de wettelijke mogelijkheden om hun rechten op te eisen, maar ook om hen te begeleiden in juridische procedures.  

In de Nepalese samenleving wordt van een vrouw die gaat trouwen verwacht dat zij afstand doet van haar eigen familie en de familie van haar man aanvaardt. Ze wordt sterk afhankelijk van haar nieuwe familie, die haar enige bron van bestaansmiddelen, sociale zekerheid en sociale status wordt.

20140422_webstory_nepal
Malati Rajbanshi Lama, met dochter Jasmin Lama, legt haar zaak voor aan een door AdZG gesteunde rechtshulpkliniek © ASF – N. de Oliveira

Malati Rajbanshi Lama (zie foto) woont in een afgelegen dorp, zo’n 100 km van de hoofdstad Kathmandu. “Nadat mijn man me had verlaten, heb ik nooit financiële steun van hem gekregen voor mezelf of mijn kinderen. Mijn schoonouders weigeren het huwelijk te erkennen en hebben mij de toegang tot mijn huis verboden”, vertelt ze. “Mijn kinderen gingen naar school, maar nu kunnen ze dat niet meer, want onderwijs is erg duur”.

Met de hulp van een plaatselijk balie, gesteund door AdZG, werd Malati zich bewust van haar rechten en de mogelijkheid van juridische procedures. In de dichtstbijzijnde rechtshulpkliniek ontving ze juridische begeleiding en werd ze aangemoedigd om in de plaatselijke rechtbank een rechtszaak aan te spannen.

Malati woont nu in een blijf-van-mijn-lijfhuis met haar drie kinderen en ontvangt een dagvergoeding waarmee ze net genoeg heeft om haar gezin te onderhouden. Ze heeft een rechtszaak aangespannen voor scheiding van eigendommen, alimentatie en erkenning van de huwelijksband, wat in Nepal belangrijk is voor registratie en voor de burgerrechten van Malati en haar kinderen. Ze is nu in afwachting van de rechterlijke beslissing, die haar leefomstandigheden zal verbeteren: “We verwachten een beslissing van de rechtbank in de komende vijf maanden. Het duurt lang, maar mijn advocaten zijn positief”.

De activiteiten van AdZG om mensen bewust te maken van hun rechten, zoals mobiele klinieken, dorpsontwikkelingsgemeenschappen en bewustmakingsprogramma’s op de radio, zijn erop gericht informatie te bieden over de wet en juridische diensten aan mensen in kwetsbare situaties, zoals Malati.

Andere doelstellingen van AdZG zijn het vergroten van de vraag naar juridische diensten die worden geboden door de balies in arrondissementen, en lokale kantoren en advocaten beter in staat stellen kwetsbare en gemarginaliseerde mensen hulp te bieden.

Via rechtsbewustzijnsprogramma’s zoals radioprogramma’s, schoolprogramma’s en mobiele klinieken zijn meer dan een miljoen mensen bereikt in vijf arrondissementen in Nepal. 1.277 mensen hebben rechtstreeks gebruik gemaakt van juridisch advies, rechtsbijstand en waar nodig vertegenwoordiging in de rechtbank.

AdZG werkt nauw samen met de Nepalese advocatenorganisatie en met twee andere organisaties (*). Het project wordt gefinancierd door de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

(*) PPR (Forum for Protection of People’s Right) en LACC (Legal Aid & Consultancy Center)

Hoofdfoto: Malati Rajbanshi Lama © AdZG– N. de Oliveira

Voor een toegankelijkere justitie in Oost-Congo

Goma, 19 maart 2014 – De kwetsbare bevolkingsgroepen uit het Oosten van de DR Congo kunnen genieten van gratis juridische bijstand dankzij een nieuwe samenwerking tussen de lokale Balies en Advocaten Zonder Grenzen (AdZG). Concreet worden de gratis juridische diensten die door de Balies georganiseerd worden gedynamiseerd om het gerecht en de rechthebbenden dichter bij elkaar te brengen en om een terugkeer naar duurzame vrede te bewerkstelligen.

Hélène Trachez van AdZG en de stafhouder van Kisangani engageren zich voor meer gratis juridische hulp © AdZG - M. Causin
Hélène Trachez van AdZG en de stafhouder van Kisangani engageren zich voor meer gratis juridische hulp © AdZG – M. Causin

Het Bureau voor Gratis Consultaties (BCG), dat beheerd wordt door de Balie, heeft als missie het aanbieden van gratis diensten voor juridische bijstand aan rechthebbenden in kwetsbare situaties, zoals vrouwen, minderjarigen of mensen in voorlopige hechtenis.

Volgens de Congolese wetgeving moeten de Balies uit de verschillende provincies een BCG organiseren. Voor de komst van AdZG was het Oosten van het land echter heel behoeftig: er was slechts één enkele BCG operationeel in de provincie Zuid-Kivu voor een geschatte bevolking van vier miljoen mensen, en er werd geen enkele dienstverlening aangeboden, noch in Noord-Kivu, noch in het district Ituri. Zelfs al zijn ze operationeel, dan nog kennen de BCG’s enorme moeilijkheden bij het organiseren van deze hulp doordat de Congolese staat hen geen middelen ter beschikking stelt.

Sinds oktober 2013 begint deze situatie te veranderen dankzij de technische en financiële steun van AdZG aan het BCG van de steden Bukavu, Goma en Bunia in het kader van het hulpprogramma “Uhaki Safi” voor de versterking van justitie in het oosten van de DRC. “Onze steun verzekert een betere toegang tot het gerecht voor de Congolese bevolking in zijn geheel, en meer specifiek mensen in kwetsbare situaties, zowel in de steden als in meer afgelegen dorpen”, verklaart Hélène Trachez, Missiehoofd van AdZG in Goma.

Bovendien kan elke persoon in de BCG’s ondersteunt door AdZG een advocaat ontmoeten die luistert, de wet uitlegt en kwaliteitsvol juridisch advies verleent. “Onze teams organiseren opleidingen voor advocaten om hun luistervaardigheden, de kwaliteit van hun advies en hun vaardigheden in technieken zoals bemiddeling te verbeteren. Dankzij laatstgenoemde kunnen dagelijkse conflicten, zoals conflicten over grond en kleine geschillen over burgerlijke materie, opgelost worden zonder voor een rechter te moeten komen”, verduidelijkt Hélène Trachez.

Voor de leden van de verschillende betrokken Balies is de steun aan de BCG’s heel belangrijk. “Het opzetten van een BCG in een grote stad in Ituri zal de toegang tot het gerecht en de gratis juridische begeleiding van een kwetsbare en een door jaren van conflict geteisterde arme bevolking vergemakkelijken.”, verheugt de stafhouder van Kisangani, Meester François Alauwa, zich. “Dankzij deze samenwerking zullen er juridische karavanen op het plattenland zijn, alsook advies en assistentie in de drie gevangenissen van het district.”

Het programma “Uhaki Safi”, dat “eerlijk recht” betekent in het Swahili, werd opgericht met de steun van de Europese Unie en Belgische en Zweedse bijdragen. Ze ondersteunen de BCG’s in de provincies Zuid-Kivu, Noord-Kivu en het district Ituri in de Evenaarsprovincie, zones die in de loop der jaren verwoest zijn door geweld en onveiligheid. Vandaag hebben al 1.010 personen gebruik kunnen maken van gratis juridische bijstand dankzij dit project.

Hoofdfoto: In het Bureau voor gratis consultaties assisteren advocaten vaak vrouwen bij hun dagdagelijkse conflicten, Bukavu © AdZG – G. Van Moortel

Wat voor zin hebben mensenrechten als ze toch niet afdwingbaar zijn?

Brussel, 9 december 2013 – Ter gelegenheid van de Werelddag van de Mensenrechten op 10 december herinnert Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) eraan dat mensenrechten weinig zin hebben als ze onafdwingbaar blijven, vooral voor mensen in een hachelijke situatie. Dat stelt AdZG vast in landen die net een conflict achter de rug hebben en in een overgangsperiode zitten, zoals de DR Congo of Tunesië. Daarom roept AdZG de overheden op om iedereen rechtstoegang te verzekeren.

Het bevorderen van de mensenrechten betekent ook dat de vele barrières tussen de mensen en het gerecht worden neergehaald. Voor vaak gemarginaliseerde groepen zoals vrouwen, de armsten of slachtoffers van internationale misdaden blijft de rechtstoegang uiterst moeilijk en zelfs onmogelijk.

Het is een enorme uitdaging om de bevolking beter te informeren over hun rechten en de mechanismen om ze te doen gelden. Dat is onder andere zo voor de vrouwen in Nepal en Burundi, die al te vaak hun rechten niet kennen. Of voor gevangenen, zoals in Oeganda, waar een op drie mensen langer wordt vastgehouden dan wettelijk is toegestaan.

Ook het bestaan van toegankelijke systemen voor rechtshulp is een voorwaarde om de mensenrechten ook werkelijk toepasbaar te maken. Maar in ontwikkelings- of post-conflictlanden blijven de rechtsdiensten al te vaak buiten bereik van de meeste rechtszoekenden. Zo zijn er in Tsjaad amper 90 advocaten voor een even grote bevolking als in België (11 miljoen inwoners). Het is dikwijls dagenlang stappen naar de rechtbanken en het gerechtelijk apparaat staat langs alle kanten onder druk.

Ten slotte blijft justitie onbereikbaar voor de armste bevolkingsgroepen. Volgens de algemene directrice van AdZG, Francesca Boniotti, “is dat een dubbele onrechtvaardigheid: niet alleen hebben de armsten geen rechtstoegang, maar door ze van hun fundamentele rechten te beroven, verergert hun toestand nog”. Daarom moet de strijd tegen armoede gepaard gaan met een betere rechtstoegang. “Als mensen toegang hebben tot rechtbanken en andere juridische diensten, kunnen ze hun levensomstandigheden verbeteren”, stelt mevrouw Boniotti vast.

Maar in de meeste landen waar de rechtsstaat kwetsbaar is, heeft de overheid het moeilijk om een dergelijk systeem op te bouwen en in stand te houden. Al te vaak moet het maatschappelijk middenveld – balies en advocaten, lokale en internationale organisaties – die verantwoordelijkheid op zich nemen. Daarom roept AdZG de overheden op om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang krijgt tot het gerecht.

Duurzame systemen voor rechtstoegang zijn een fundamentele voorwaarde om een democratische staat op te bouwen en de mensenrechten na te leven. “We moeten de bevolking en het gerecht dichter bij elkaar brengen”, pleit mevrouw Boniotti. “Het recht en de staatsinstellingen zullen aan respect winnen als mensen inzien dat de staat hen niet onderdrukt maar daarentegen alle burgers beschermt, ook de meest gemarginaliseerde groepen. De rechtstoegang moet een absolute prioriteit zijn op de agenda van de overheden”, besluit ze.

Recht FM in Nepal

Kathmandu, 27 november 2013 – Hoe zorg je ervoor dat mensen hun rechten kennen als een groot deel van de bevolking arm en analfabeet is, en in afgelegen plattelandsgebieden woont? In Nepal is de gemeenschapsradio het ideale medium om mensen bewust te maken van hun rechten en informatie te verspreiden. Daarom zendt AdZG radiojingles en praatprogramma’s uit over onderwerpen zoals genderrechten, reproductieve rechten, kinderrechten en antidiscriminatiewetgeving. Hartverscheurende verhalen en juridische discussies in de ether.

De talrijke wetten die de sociale en economische uitsluiting en discriminatie van gemarginaliseerde groepen in Nepal moeten aanpakken, staan in schril contrast met de reële situatie ter plaatse. Aangezien 30% van de bevolking extreem arm is en nooit heeft leren lezen of schrijven, en vier op de vijf mensen in afgelegen plattelandsgebieden wonen, kunnen de meeste mensen niet meewerken aan de politieke omvorming van het land of hebben ze geen toegang tot rechtsorganen.

Advocaat Hari Prasad Adhikari host een tweemaandelijks praatprogramma op Radio Jockey © ASF.
Advocaat Hari Prasad Adhikari host een tweemaandelijks praatprogramma op Radio Jockey © ASF.

In nauwe samenwerking met de Nepalese Balie en vijf lokale balies* zendt AdZG radiojingles en praatprogramma’s uit om informatie te verspreiden onder de bevolking en hen bewust te maken van hun rechten. “De gemeenschapsradio is het communicatiemedium waarin de mensen het meeste vertrouwen stellen”, vertelt Biswo Jit Khadka, Nationaal programmaverantwoordelijke van AdZG. “Via de gemeenschapsradio lichten we de mensen in over de centra en diensten voor juridische bijstand in de districten, maar ze kunnen ons ook bellen met vragen over hun persoonlijke situatie. Volgens onze schatting luisteren er in elk district ongeveer 30.000 mensen naar ons programma.” Van de 1277 zaken die sinds 2011 geregistreerd werden in de centra voor juridische bijstand van AdZG en de Nepalese Balie, waren er 300 rechtstreeks het gevolg van een radioprogramma.

Advocaat Hari Prasad Adhikari (zie foto), een rechtsbijstandsadvocaat uit het district Kaski, heeft een tweemaandelijks praatprogramma op Radio Jockey: “Het programma is voor advocaten, juridische actoren en het publiek een efficiënt platform om te praten over de mogelijkheden en beperkingen wat de rechtstoegang betreft. We beantwoorden telefoontjes, meestal van dorpelingen die vertellen over de problemen waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden: huiselijk geweld, discriminatie op grond van kaste en onreinheid, grondrechten enz. Hun verhalen zijn hartverscheurend. We zetten dan ook altijd alles op alles en gebruiken al onze middelen om oplossingen te vinden. Terwijl we de juridische problemen van één radiogast uit een afgelegen dorp bespreken, helpen we ook alle andere luisteraars die met dezelfde problemen geconfronteerd worden.”

Nepalese wetten zijn soms dubbelzinnig en moeilijk te begrijpen voor mensen die niet vertrouwd zijn met juridische formuleringen en vaktaal. Het is niet altijd makkelijk om de echte inhoud van de wet te begrijpen. “In die gevallen is de gemeenschapsradio een belangrijk instrument om de bevolking te betrekken bij discussies over wetten en ontwikkelingen die een invloed hebben op hun leven en het leven in hun gemeenschap“, besluit Biswo Jit Khadka.

* in Kanchanpur, Kaski, Makawanpur, Morang en Rupandehi

ASF projecten in Nepal worden gefinancierd met de steun van de Belgische en Britse overhead.

Foto bovenaan: De dorpelingen van het Kaski District (Centraal Nepal) luisteren naar het radioprogramma van AdZG © AdZG.