Internationale justitie in al haar staten (2/4): Nepal

Deze zomer krijgt u in het kader van het Crossroads project van ASF het laatste nieuws op het gebied van internationale justitie. Onze teams op het terrein maken de balans op: vorderingen, blokkeringen, angsten en verwachtingen ten aanzien van internationale justitie en een betere rechtstoegang voor slachtoffers. Deze week deelt Prashannata Wasti, die voor onze partner INSEC werkt, het laatste nieuws uit Nepal met ons. Ontdek hoe de vreselijke aardbeving van afgelopen april de rechtstoegang belemmert.

V: In mei 2015 werden delen van Nepal getroffen door een verschrikkelijke aardbeving. Welke invloed heeft deze natuurramp gehad op de vooruitgang richting een betere rechtstoegang en de behandeling van misdaden uit het verleden?
A: Na de aardbeving kende het onderwerp internationale justitie een terugval. Maar één “positief” gevolg van de aardbeving is wel dat alle grote politieke partijen zijn overeengekomen dat de nieuwe grondwet voor eind juli zal worden afgekondigd. Momenteel beschikt Nepal over een voorlopige grondwet die werd opgesteld om van start te kunnen gaan met het overgangsproces van een gecentraliseerde, constitutionele monarchie naar een federale republiek. Er is een participatieprocedure ontwikkeld die mensenrechtenactivisten de mogelijkheid geeft om het ontwerp van de nieuwe grondwet te bestuderen en opmerkingen naar voren te brengen. We hopen dat zodra de nieuwe grondwet is afgekondigd, politici en mensenrechtenorganisaties zich opnieuw zullen toespitsen op de belangrijke kwestie van internationale justitie in ons land.

Nepal_prashannata(1)
Prashannata Wasti, Senior Officer, INSEC Nepal

V: Welke rol speelt de internationale gemeenschap volgens u momenteel voor de ondersteuning van internationale justitie in Nepal?
A: We zijn de internationale gemeenschap zeer dankbaar voor de steun die we kregen tijdens de noodsituatie na de aardbeving. De grote donororganisaties houden zich natuurlijk hoofdzakelijk bezig met de wederopbouw van de beschadigde infrastructuur.  Het dagelijkse leven van de bevolking normaliseren is de eerste doelstelling. Na zulke dramatische gebeurtenissen, waarbij meer dan 8.000 mensen het leven lieten, duizenden en duizenden gewond raakten en ontelbare mensen dakloos werden, is het volkomen begrijpelijk dat onderwerpen zoals justitie niet bovenaan de agenda staan. We hopen echter dat Nepal snel herstelt en dat internationale justitie spoedig opnieuw de nodige aandacht krijgt.

V: Welke gevolgen heeft de aardbeving voor de mensen die tijdens de oorlog het slachtoffer werden van schendingen van de mensenrechten, en voor de rechtstoegang?
A: Enkele districten die na de oorlog zwaar verscheurd achterbleven, zoals Gorkha, Kavre en Dhading, zijn ook nu getroffen door de aardbeving. De slachtoffers van het conflict zijn dus ook slachtoffer van de aardbeving. We zijn nu twee maanden verder, maar de bevolking verkeert nog steeds in shock. Op alle niveaus gaat alle aandacht naar de aardbeving. Zo houden mensenrechtenactivisten zich bezig met hulpverlening; ze zien toe op de verdeling van de hulpgoederen om te garanderen dat alles gebeurt overeenkomstig beginselen zoals non-discriminatie. We kunnen stellen dat rechtstoegang nu mogelijk niet als een prioriteit wordt beschouwd, ook al blijven mensenrechtenorganisaties het onderwerp aankaarten.

V: Is er sinds de Internationale Mensenrechtendag (10 december 2014) enige opmerkelijke vooruitgang geboekt op het gebied van internationale justitie in Nepal?
A: Ja, er is enige vooruitgang geboekt. In een wet die in 2014 werd aangenomen (de Wet inzake de Commissies voor Onderzoek naar Verdwenen Personen, Waarheid en Verzoening) bleef de mogelijkheid behouden om amnestie te verlenen aan mensen die zich schuldig hadden gemaakt aan internationale misdaden en ernstige schendingen van de mensenrechten. Slachtoffers en de bevolking in het algemeen vreesden dat de daders zich niet voor het gerecht zouden moeten verantwoorden. Meer dan 200 slachtoffers besloten een verzoek in te dienen bij het Nepalese Hooggerechtshof en vochten de discretionaire bevoegdheden aan van de twee commissies die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van misdaden uit het verleden: de Commissie Waarheid en Verzoening en de Commissie Onderzoek naar Verdwenen Personen.Op 26 februari 2015 perkte het Hooggerechtshof de discretionaire bevoegdheden van beide commissies om amnestie te verlenen in en stelde het dat de toestemming van het slachtoffer een voorwaarde zou moeten zijn voor elke verzoeningspoging. De slachtoffers waren ingenomen met die uitspraak van het Hof en sinds februari heeft de Nepalese overheid een kader ontwikkeld voor de twee commissies en commissarissen benoemd.
Een andere positieve ontwikkeling houdt verband met kolonel Kumar Lama. Deze hooggeplaatste officier van het Nepalese leger werd in 2013 aangehouden in Londen; tegen hem lopen twee aanklachten voor foltering tijdens de burgeroorlog in 2005. Begin 2015 ging zijn proces van start in het Verenigd Koninkrijk.

Het Crossroads project: ASF en zijn partners, ASF-Canada en INSEC, zijn ervan overtuigd dat om aan de toekomst te kunnen bouwen, misdaden uit het verleden moeten worden aangepakt. Daarom steunen zij de toegang tot het internationale strafrecht voor de meest kwetsbare personen, zoals bepaald in de internationale rechtsregels en -normen. Het project behelst 6 landen, verdeeld over 3 continenten, en is specifiek bedoeld om de rechtsstelsels in de zes betrokken landen te versterken. Ontdek de verhalen van mensen die betrokken zijn bij internationale rechtspraak in Burundi, Colombia, de Democratische Republiek Congo, Guatemala, Nepal en Uganda. Lees en bekijk hun getuigenissen op www.roadtojustice.eu.
Coverfoto:  DR Congo © 2014 Universal TV Media

Nepalese vrouwen strijden voor hun rechten

Nepal, 23 april 2014 – Als een man in Nepal zijn vrouw en gezin verlaat, komt de vrouw meestal in een hopeloze situatie terecht. Alle rechten die in de wet zijn vastgelegd worden structureel aan vrouwen ontzegd, met name eigendomsrechten, erfrechten en alimentatierechten. Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) speelt in samenwerking met lokale balies een cruciale rol om vrouwen bewust te maken van de wettelijke mogelijkheden om hun rechten op te eisen, maar ook om hen te begeleiden in juridische procedures.  

In de Nepalese samenleving wordt van een vrouw die gaat trouwen verwacht dat zij afstand doet van haar eigen familie en de familie van haar man aanvaardt. Ze wordt sterk afhankelijk van haar nieuwe familie, die haar enige bron van bestaansmiddelen, sociale zekerheid en sociale status wordt.

20140422_webstory_nepal
Malati Rajbanshi Lama, met dochter Jasmin Lama, legt haar zaak voor aan een door AdZG gesteunde rechtshulpkliniek © ASF – N. de Oliveira

Malati Rajbanshi Lama (zie foto) woont in een afgelegen dorp, zo’n 100 km van de hoofdstad Kathmandu. “Nadat mijn man me had verlaten, heb ik nooit financiële steun van hem gekregen voor mezelf of mijn kinderen. Mijn schoonouders weigeren het huwelijk te erkennen en hebben mij de toegang tot mijn huis verboden”, vertelt ze. “Mijn kinderen gingen naar school, maar nu kunnen ze dat niet meer, want onderwijs is erg duur”.

Met de hulp van een plaatselijk balie, gesteund door AdZG, werd Malati zich bewust van haar rechten en de mogelijkheid van juridische procedures. In de dichtstbijzijnde rechtshulpkliniek ontving ze juridische begeleiding en werd ze aangemoedigd om in de plaatselijke rechtbank een rechtszaak aan te spannen.

Malati woont nu in een blijf-van-mijn-lijfhuis met haar drie kinderen en ontvangt een dagvergoeding waarmee ze net genoeg heeft om haar gezin te onderhouden. Ze heeft een rechtszaak aangespannen voor scheiding van eigendommen, alimentatie en erkenning van de huwelijksband, wat in Nepal belangrijk is voor registratie en voor de burgerrechten van Malati en haar kinderen. Ze is nu in afwachting van de rechterlijke beslissing, die haar leefomstandigheden zal verbeteren: “We verwachten een beslissing van de rechtbank in de komende vijf maanden. Het duurt lang, maar mijn advocaten zijn positief”.

De activiteiten van AdZG om mensen bewust te maken van hun rechten, zoals mobiele klinieken, dorpsontwikkelingsgemeenschappen en bewustmakingsprogramma’s op de radio, zijn erop gericht informatie te bieden over de wet en juridische diensten aan mensen in kwetsbare situaties, zoals Malati.

Andere doelstellingen van AdZG zijn het vergroten van de vraag naar juridische diensten die worden geboden door de balies in arrondissementen, en lokale kantoren en advocaten beter in staat stellen kwetsbare en gemarginaliseerde mensen hulp te bieden.

Via rechtsbewustzijnsprogramma’s zoals radioprogramma’s, schoolprogramma’s en mobiele klinieken zijn meer dan een miljoen mensen bereikt in vijf arrondissementen in Nepal. 1.277 mensen hebben rechtstreeks gebruik gemaakt van juridisch advies, rechtsbijstand en waar nodig vertegenwoordiging in de rechtbank.

AdZG werkt nauw samen met de Nepalese advocatenorganisatie en met twee andere organisaties (*). Het project wordt gefinancierd door de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

(*) PPR (Forum for Protection of People’s Right) en LACC (Legal Aid & Consultancy Center)

Hoofdfoto: Malati Rajbanshi Lama © AdZG– N. de Oliveira

Recht FM in Nepal

Kathmandu, 27 november 2013 – Hoe zorg je ervoor dat mensen hun rechten kennen als een groot deel van de bevolking arm en analfabeet is, en in afgelegen plattelandsgebieden woont? In Nepal is de gemeenschapsradio het ideale medium om mensen bewust te maken van hun rechten en informatie te verspreiden. Daarom zendt AdZG radiojingles en praatprogramma’s uit over onderwerpen zoals genderrechten, reproductieve rechten, kinderrechten en antidiscriminatiewetgeving. Hartverscheurende verhalen en juridische discussies in de ether.

De talrijke wetten die de sociale en economische uitsluiting en discriminatie van gemarginaliseerde groepen in Nepal moeten aanpakken, staan in schril contrast met de reële situatie ter plaatse. Aangezien 30% van de bevolking extreem arm is en nooit heeft leren lezen of schrijven, en vier op de vijf mensen in afgelegen plattelandsgebieden wonen, kunnen de meeste mensen niet meewerken aan de politieke omvorming van het land of hebben ze geen toegang tot rechtsorganen.

Advocaat Hari Prasad Adhikari host een tweemaandelijks praatprogramma op Radio Jockey © ASF.
Advocaat Hari Prasad Adhikari host een tweemaandelijks praatprogramma op Radio Jockey © ASF.

In nauwe samenwerking met de Nepalese Balie en vijf lokale balies* zendt AdZG radiojingles en praatprogramma’s uit om informatie te verspreiden onder de bevolking en hen bewust te maken van hun rechten. “De gemeenschapsradio is het communicatiemedium waarin de mensen het meeste vertrouwen stellen”, vertelt Biswo Jit Khadka, Nationaal programmaverantwoordelijke van AdZG. “Via de gemeenschapsradio lichten we de mensen in over de centra en diensten voor juridische bijstand in de districten, maar ze kunnen ons ook bellen met vragen over hun persoonlijke situatie. Volgens onze schatting luisteren er in elk district ongeveer 30.000 mensen naar ons programma.” Van de 1277 zaken die sinds 2011 geregistreerd werden in de centra voor juridische bijstand van AdZG en de Nepalese Balie, waren er 300 rechtstreeks het gevolg van een radioprogramma.

Advocaat Hari Prasad Adhikari (zie foto), een rechtsbijstandsadvocaat uit het district Kaski, heeft een tweemaandelijks praatprogramma op Radio Jockey: “Het programma is voor advocaten, juridische actoren en het publiek een efficiënt platform om te praten over de mogelijkheden en beperkingen wat de rechtstoegang betreft. We beantwoorden telefoontjes, meestal van dorpelingen die vertellen over de problemen waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden: huiselijk geweld, discriminatie op grond van kaste en onreinheid, grondrechten enz. Hun verhalen zijn hartverscheurend. We zetten dan ook altijd alles op alles en gebruiken al onze middelen om oplossingen te vinden. Terwijl we de juridische problemen van één radiogast uit een afgelegen dorp bespreken, helpen we ook alle andere luisteraars die met dezelfde problemen geconfronteerd worden.”

Nepalese wetten zijn soms dubbelzinnig en moeilijk te begrijpen voor mensen die niet vertrouwd zijn met juridische formuleringen en vaktaal. Het is niet altijd makkelijk om de echte inhoud van de wet te begrijpen. “In die gevallen is de gemeenschapsradio een belangrijk instrument om de bevolking te betrekken bij discussies over wetten en ontwikkelingen die een invloed hebben op hun leven en het leven in hun gemeenschap“, besluit Biswo Jit Khadka.

* in Kanchanpur, Kaski, Makawanpur, Morang en Rupandehi

ASF projecten in Nepal worden gefinancierd met de steun van de Belgische en Britse overhead.

Foto bovenaan: De dorpelingen van het Kaski District (Centraal Nepal) luisteren naar het radioprogramma van AdZG © AdZG.

Nepalese advocates versterken kennis over medico-legale technieken

Kathmandu – In criminele rechtszaken wordt forensisch materiaal zoals DNA testen, vingerafdrukken en autopsierapporten beschouwd als bewijs uit eerste hand. Het is dan ook belangrijk dat advocaten vat hebben op deze technische onderwerpen die een cruciale rol kunnen spelen in de beslissingen van rechtbanken. Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) organiseerde, in samenwerking met de Nepalese Balie en het Comité van Vrouwelijke Advocaten van de Balie van het Nepalese Hooggerechtshof, een vormingssessie om advocates in hun werk te ondersteunen, vooral wanneer het schendingen van vrouwenrechten betreft.

IMG_9440 - Copie
Het is belangrijk dat advocaten kennis hebben over medico-legale praktijken, AdZG-vorming, Kathmandu, augustus 2013 © AdZG

Medico-legale terminologie, teksten van experts en andere forensische acties die door dokters en experts gebruikt worden in rechtszaken, zijn vaak moeilijk te begrijpen door advocaten en rechters. Nochtans kan de informatie uit forensische rapporten van cruciaal belang zijn wanneer de zaak beslecht wordt. “Wetenschappelijk bewijs is belangrijk bij het onderzoeken van misdaden. Forensisch materiaal zoals DNA testen kan helpen om aantijgingen tegen een beschuldigde te bewijzen of te weerleggen en om potentiële verdachten te identificeren,” verklaart advocaat Biswo Jit Khadka, AdZG programmacoördinator in Kathmandu. “In sommige zaken kan enkel wetenschappelijk bewijs de waarheid aan het licht brengen. Daarom is het noodzakelijk dat de verschillende belanghebbenden, waaronder advocaten, dit soort bewijs begrijpen.”

De AdZG-missie in Nepal focust zich op het verbeteren van rechtstoegang voor mensen in kwetsbare situaties, op de capaciteitsopbouw van juridische dienstverleners, zoals advocaten, en op het verzekeren van efficiënte en kwaliteitsvolle rechtsbijstand. Vooral vrouwelijke advocaten in Nepal ondervinden moeilijkheden om opleidingen te volgen over medico-legale praktijken. Dit is onder meer te wijten aan nepotisme, favoritisme en genderdiscriminatie in de selectie van deelnemers. “Desondanks is het essentieel dat vrouwelijke advocaten hun kennis over dergelijke kwesties vergroten. Het zijn namelijk vooral advocates die het groot aantal schendingen van vrouwenrechten behandelen, zoals seksuele intimidatie, heksenvervolging, huiselijk geweld, moord, zelfmoord en verkrachting, om maar een aantal vormen van geweld en discriminatie tegen vrouwen te noemen,” vertelt advocaat Sunil Kumar Pokharel, Secretaris-Generaal van de Nepalese Balie.

Dit heeft AdZG aangespoord om eind augustus, in samenwerking met de Nepalese Balie en het Comité van Vrouwelijke Advocaten van de Balie van het Nepalese Hooggerechtshof, een eendaagse vormingssessie te organiseren in Kathmandu over de medico-legale rol in efficiënte rechtsbijstand, gericht op vrouwelijke advocaten. Ongeveer 50 advocates uit verscheidene balies doorheen het land namen deel aan de vorming, die onder meer gegeven werd door voorname medico-legale experts en forensische wetenschappers.

“Ik vond deze vorming zeer nuttig aangezien ik vrouwenrechten verdedig. Momenteel behandel ik een verkrachtingszaak en ik vind het belangrijk dat ik weet hoe ik medico-legaal bewijsmateriaal kan gebruiken om mijn argumenten kracht bij te zetten,” zegt advocate Radha Sigdel, lid van de Balie van Kathmandu.

“Door hun kennis over forensische wetenschappen te vergroten, proberen we deze advocaten, die vrouwen en hun rechten verdedigen en beschermen, te steunen in hun werk,” concludeert AdZG programmacoördinator Biswo Jit Khadka.

Foto bovenaan: deze vrouwelijke advocaten zullen hun werk in zaken over schendingen van vrouwenrechten weten te verbeteren © AdZG

International Criminal Court (ICC) and Its Application In Nepal

Nepalese advocaten binden mee de strijd aan tegen mensenhandel

Makawanpur, Nepal, 3 juni 2013 – De rechtstoegang verbeteren is cruciaal in de strijd tegen de straffeloosheid van mensenhandel in Nepal. Samen met haar partner-ngo, het Forum for Protection of People’s Rights (PPR), en de lokale balie organiseert Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) mobiele wetskinkels om dit wijdverspreide fenomeen te bestrijden. Dankzij deze mobiele centra voor rechtshulp wordt de bevolking bewust gemaakt van haar rechten en krijgen de mensen deskundig advies wanneer ze geconfronteerd worden met juridische problemen.

De laatste jaren is mensenhandel een steeds ernstiger probleem geworden in Nepal. Mannen, vrouwen en kinderen lopen het risico onder dwang ontvoerd, vervoerd en uitgebuit of verkocht te worden.

“Mensenhandel gebeurt meestal met het oog op orgaantransplantaties, huwelijken, prostitutie en huishoudelijke slavernij, meestal in het buitenland. India, Korea, Hongkong (*), China, Tibet (**) en de Golfstaten zijn de belangrijkste bestemmingen”, vertelt dhr. Mukunda Adhikari, districtscoördinator van PPR. Naar schatting 11.500 mensen werden in 2011 het slachtoffer van mensenhandel of pogingen daartoe – dubbel zoveel als in 2010. Elk jaar worden er 5.000 tot 7.000 vrouwen en meisjes door mensenhandelaars naar India vervoerd om er in de prostitutie te werken.

Om dit probleem aan te pakken, hebben de lokale balie van Makawanpur, PPR en AdZG beslist om mobiele wetswinkels te organiseren die zich specifiek bezighouden met mensenhandel.

Child trafficking in Nepal - attendees mobile clinicDe wetswinkels worden elke maand in drie steden georganiseerd en richten zich niet alleen op de getroffen bevolking, maar ook op vertegenwoordigers van de politie, vrouwengroepen, lokale organisaties en andere advocaten. Ze worden geleid door twee advocaten van de lokale balie. De eerste taak is de bewustmaking: er wordt toelichting gegeven bij juridische kwesties die in de lokale context relevant zijn of die door de deelnemers ter sprake gebracht worden, zoals mensenhandel, fundamentele rechten en rechten van de vrouw. Vervolgens wordt juridisch advies gegeven, bijvoorbeeld over de procedure om bij een geval van mensenhandel een klacht in te dienen. Als mensen vertegenwoordiging voor de rechtbank nodig hebben, worden ze verwezen naar de lokale balie, waar ze gratis rechtsbijstand krijgen.

Onlangs kreeg dit specifieke initiatief in Hativa de steun van een districtsrechter, dhr. Tek Narayan Kunwar, die zijn medewerking verleende en met de aanwezigen praatte. “In de strijd tegen mensenhandel worden we met verschillende uitdagingen geconfronteerd”, zei hij. “De onderliggende oorzaken ervan verschillen van slachtoffer tot slachtoffer; gaande van armoede en werkloosheid tot discriminatie en straffeloosheid. Die complexiteit zorgt ervoor dat het heel moeilijk is om mensenhandel aan te pakken”.

Dhr. Gopi Parajuli, hoofd van de AdZG-missie in Nepal: “Door de mobiele wetswinkels te steunen, dragen we bij tot het verbeteren van de rechtstoegang in Nepal en tot het bestrijden van de straffeloosheid.”

(*)(**) respectivelijk speciale administratieve regio en autonome regio van China 

Districtsrechter praatte met de aanwezigen © AdZG
Districtsrechter praatte met de aanwezigen © AdZG
Cover picture © Kate Holt/IRIN

Preparing to implement the Rome statute in Nepal

Strijd tegen foltering: opgelet voor “valse overwinningen”

Brussel/Bukavu/Kathmandu, 26 juni 2012 – Ter gelegenheid van de Internationale dag voor steun aan slachtoffers van foltering op 26 juni wijst Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) op de noodzaak om straffeloosheid van de folteraars tegen te gaan. AdZG vestigt de aandacht op twee “valse” juridische overwinningen: een (te) ruime definitie van het begrip folteraar en het ontradend effect dat de schadeloosstelling van de slachtoffers op de gerechtelijke vervolgingen kan hebben.

In het VN-verdrag tegen foltering van 1984 verwijst foltering naar iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed wordt toegebracht aan een persoon door een overheidsfunctionaris of andere persoon die in een officiële hoedanigheid handelt. Dat geweld moet worden gepleegd om met name inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, de persoon te bestraffen voor een handeling waarvan hij wordt verdacht of om hem te intimideren. “In feite wordt de staat dan verantwoordelijk geacht voor het geweld dat in zijn naam wordt gepleegd”, verklaart Jean-Charles Paras, deskundige burgerlijke en politieke rechten van AdZG.

In een aantal landen werd er wel al vooruitgang geboekt. Foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandelingen zijn verboden door wetten die deze praktijken als misdrijf bestempelen. Maar een ruime definitie van de dader van de foltering in die wetten is niet bevorderlijk voor de vervolging van de echte “staatsfolteraars”. Dat is zo in Oeganda, dat net een wet heeft goedgekeurd waarmee foltering in het nationale recht wordt gedefinieerd maar van toepassing is op elk individu en niet alleen op overheidsfunctionarissen. “Er is dan een groot risico dat de staat alleen privépersonen zal vervolgen om te tonen dat hij proactief optreedt in de bestrijding van foltering, maar de vervolging van zijn eigen politiemensen of militairen tegenhoudt”, waarschuwt Jean-Charles Paras.

In de Democratische Republiek Congo ziet AdZG hetzelfde verschijnsel. “Vóór de goedkeuring van de wet tegen foltering in 2011 was het moeilijk om de rechters ervan te overtuigen folteraars te vervolgen“, zegt meester Sylvestre Biswima, een advocaat die in Bukavu met AdZG samenwerkt. Maar ook vandaag duldt het gerechtelijk apparaat nog folterpraktijken en er zijn nog altijd niet genoeg rechtszaken waarin overheidsfunctionarissen worden veroordeeld. “Sommige processen blijven maar aanslepen. Zo volg ik nu al drie jaar een folterproces en de verdachte – een veiligheidsagent – is nog niet één keer op de zittingen komen opdagen!”  getuigt de advocaat.

Copyrights AdZG / Myriam Khaldi

De schadeloosstelling, een verleiding voor de slachtoffers

Een tweede “overwinning” waarover AdZG zich zorgen maakt in zijn strijd tegen foltering is de schadeloosstelling van slachtoffers wanneer die wordt gebruikt om hen te ontraden de misdadigers voor het gerecht te brengen.

Zo werd in Nepal in 1996 een wet gestemd waarbij de staat de slachtoffers een schadevergoeding betaalt als zij het bewijs kunnen leveren van de daad waarvan zij het slachtoffer werden. Maar die wet is helemaal niet bedoeld om de verantwoordelijke criminelen strafrechtelijk te vervolgen. “Concreet konden op grond van die wet slechts enkele tientallen mensen worden vergoed, terwijl er tijdens en na het conflict duizenden slachtoffers van foltering zijn geweest”, verduidelijkt Jean-Charles Paras. De slachtoffers zijn geneigd om naar die wetgeving terug te grijpen om een financiële vergoeding te krijgen. Deze meestal hulpbehoevende mensen geloven niet dat de staat de folteraars zal vervolgen en leggen dus geen klacht neer. Deze wet verandert dan ook niets aan de praktijken van de politieagenten en militairen die nog altijd straffeloos hun gang kunnen gaan.

In afwachting van de wet die foltering tot een misdrijf maakt, voert AdZG samen met verschillende Nepalese ngo’s een actie ter bevordering van de pleidooien en capaciteitsopbouw van de advocaten om foltering te bestrijden. “Dankzij die actie kunnen we efficiënter optreden en het systeem en de bestaande wetgeving zo goed mogelijk gebruiken om gevallen van foltering onder de aandacht te brengen van de politie en de rechters”, zegt Rajendar Ghimire, advocaat mensenrechten in Kathmandu. “Zo hopen wij de rechten van de slachtoffers beter te beschermen, te verdedigen en te herstellen”.

Foltering wordt vandaag erkend als een van de zwaarste internationale misdaden. De geleverde inspanningen en behaalde resultaten moeten uiteraard toegejuicht worden, zoals de goedkeuring in sommige landen van wetten die foltering tot misdrijf maken in het nationale recht en in een schadeloosstelling van de slachtoffers voorzien. Maar er zal niets blijvends veranderen als de straffeloosheid van de folteraar de regel blijft. We moeten erg op onze hoede blijven voor “valse” overwinningen waarmee de staten de werkelijke folterpraktijken verbergen omdat die vooral een “staatsmisdrijf” zijn”, besluit Jean-Charles Paras.

Evaluation of knowledge and expertise in international criminal justice in Nepal (Jan. 2012)

AdZG gebruikt innovatieve manieren om de meest kwetsbaren te bereiken

Mahendranagar, 6 februari 2012 – Het is barkoud deze morgen in het westelijke Nepal. Gopi Parajuli (AdZG) en Anita Neupane (Legal Aid and Consultancy Centre) zoeken hun weg in het bussenpark. Met de typische Nepalese behulpzaamheid, vraagt een voorbijganger hen vriendelijk: “Zijn jullie op zoek naar de Advocatenbus? Daar is hij!” En hij wijst naar een klein voertuig waarop een boodschap geverfd is. Deze zogenoemde ‘microbussen’ worden dagelijks door duizenden Nepalezen gebruikt om naar hun werk te pendelen. De volgende boodschap staat op de bus: “Bent u juridisch kwetsbaar wegens uw economische situatie? Contacteer de Kanchanpur District Balie”.

Kanchanpur is een geïsoleerd district waar grote armoede heerst, vooral onder vrouwen. Een groot deel van de bevolking behoort tot de Dalit, de laagste rang binnen het kastenstelsel. Mensenrechtenschendingen zijn hier gewoon: huishoudelijk geweld, discriminatie en misbruiken door de lokale autoriteiten zijn er wijdverspreid.

AdZG ondersteunt ordes van advocaten in Kanchanpur en in vier andere districten om gratis rechtsbijstand aan de bevolking te bieden. De lokale advocaten engageren zich ertoe om de toegang tot het gerecht te verbeteren, maar uit onderzoek dat onlangs door AdZG in Nepal werd uitgevoerd, blijkt dat de mensen zelfs niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze diensten. Een eerste uitdaging is mensen te helpen de weg naar deze instanties voor rechtsbijstand te vinden.

“Dat is waarom wij sinds december 2011 een beroep doen op innovatieve manieren om de bevolking op de hoogte te brengen van hun rechten en hoe ze toegang hebben tot het gerecht” legt Julie Fournier, Hoofd van de Nepal missie, uit. “Wij maken onder meer gebruik van radioprogramma’s, openbare transportmiddelen en op de wekelijkse markt wordt met een riksja rondgereden om met een microfoon de boodschap van AdZG te verkondingen.”

Gopi en Anita zijn tevreden: de tekening op de bus ziet er goed uit en de mensen lijken er reeds vertrouwd mee. Nu kunnen ze beginnen nadenken over nieuwe originele manieren om de boodschap van AdZG te verspreiden.

A villager reading the message “Are you legally vulnerable because of your economic situation? Please contact the Kanchanpur District Bar Association” © ASF - J. Fournier
Een dorpeling leest de boodschap “Bent u legaal kwetsbaar wegens uw economische situatie? Gelieve de Kanchanpur District Bar Association te contacteren”. © AdZG – J. Fournier

Meer informatie over AdZG in Nepal